Kapitulli 15: Energjia

Acquis i kapitullit të energjisë përqendrohet kryesisht në tregun e brendshëm të energjisë (tregjet e energjisë elektrike dhe gazit natyror, përfshirë sektorin e qymyrit), efikasitetin e energjisëburimet e energjisë së rinovueshmesigurinë bërthamorembrojtjen nga rrezatimi dhe sigurinë e furnizimit me energji. Objektivat kryesore të kësaj fushe politike janë konkurrueshmëria, siguria e furnizimeve dhe qëndrueshmëria. Sipas legjislacionit të BE-së në sektorin e energjisë, zbatohen rregulla të përbashkëta për qasjen në treg, për organizimin, funksionimin e tregut, procedurat e tenderit dhe metodat e autorizimit, ndërsa për të adresuar sfidat e ndryshimeve klimatike ekziston një komponent kyç i politikave energjetike të BE-së që zhvillon politika të energjisë  së qëndrueshme (siç është Kuadri 2030 për Klimën dhe Politikat e Energjisë).

Institucioni lider për këtë kapitull
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë