Kapitulli 21: Rrjetet Transevropiane

Qëllimi i politikave të RrjteveTrans-Evropiane (TEN) është të integrojnë një infrastrukturë evropiane ndërvepruese  fushat e transportit, energjisë dhe telekomunikacionit, dhe në këtë kuadër të identifikojnë standarde teknike dhe projekte prioritare me interes të përbashkët, si dhe të zhvillojnë instrumente financimi për zbatimin e tyre.

Qëllimi themelor i politikave TEN është të krijojnë një treg të vetëm për këta tre sektorë dhe kështu të lehtësohet funksionimi i Tregut të Vetëm Evropian dhe të shfrytëzohet plotësisht tregu i brendshëm, duke  kontribuar në rritjen ekonomike dhe krijimin e punësimit në BE.

Institucioni lider për këtë kapitull
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë