Kapitulli 5: Prokurimi Publik

Përveç parimeve të përgjithshme të transparencës, trajtimit të barabartë, konkurrencës së lirë dhe mosdiskriminimit, acquis në këtë kapitull parashikon rregullat për koordinimin e dhënies së kontratave publike për punë, shërbime dhe furnizime për autoritetet kontraktore tradicionale dhe për ato në sektorë të posaçëm. Acquis specifikon gjithashtu rregullat për procedurat e rishikimit dhe ekzistencën e mjeteve juridike.

Institucioni lider për këtë kapitull
Agjencia e Prokurimit Publik