Aplikimi për Master

Aplikime për Programin Master Shkencor në Statistika Zyrtare

Nevoja për të siguruar që sistemet statistikore kombëtare të jenë në gjendje të prodhojnë të dhëna të përshtatshme , të besueshme, që i përmbahen standardeve të caktuara profesionale dhe shkencore është thelbësore. Prodhimi i statistikave asnjëanëse, transparente dhe të azhornuara, ndihmojnë në gjykimin përdoruesve mbi proceset e zhvillimit e transformimit në fushat ekonomiko-sociale brenda vendit dhe janë burim krahasimi me vendet e tjera. Në këto kushte, nevoja që sistemi universitar publik të ofrojë në mënyrë sistematike një kurs masteri shkencor në e fushën e Statistikave Zyrtare është bërë kritike.

Aplikime për Programin Master Shkencor në Statistika Zyrtare