Kalendari

Kalendari i publikimeve përfshin të gjitha statistikat që prodhohen nga INSTAT dhe agjencitë e tjera të sistemit kombëtar statistikor

NJOFTIM

Ndikimi i COVID-19 në publikimet e Institutit të Statistikave
Në kontekstin e situatës që po zhvillohet me shpejtësi për shkak të Coronavirusit (njohur gjithashtu si COVID-19), Instituti i Statistikave të Shqipërisë mbetet i përkushtuar në ndjekjen e misionit të tij, t’u sigurojë përdoruesve informacionin e nevojshëm. INSTAT do të vazhdojë publikimin e të dhënave që konsiderohen të domosdoshme për funksionimin e duhur të ekonomisë, shoqërisë dhe qeverisë shqiptare.
Të gjitha publikimet që mund të impaktohen do të shtyhen deri në një njoftim të dytë.
INSTAT, do të vazhdojë të vëzhgojë ecurinë e situatës dhe do të përshtasë më tej aktivitetin e publikimeve sipas nevojës.

DataStatistikaTemaPeriudhaPublikuesi
28-06-2021
Statistikat e Transportit
Maj 2021
Instituti i Statistikave
29-06-2021
Llogaritë Vjetore sipas Sektorëve Institucionalë
2019
Instituti i Statistikave
29-06-2021
Produkti i Brendshëm Bruto
T1-2021
Instituti i Statistikave
29-06-2021
Huatë
Maj 2021
Banka e Shqipërisë
29-06-2021
Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e korporatave të tjera financiare
T1 - 2021
Banka e Shqipërisë
30-06-2021
Shqipëria në Shifra
2020
Instituti i Statistikave
30-06-2021
Inovacion në ndërmarrje
2018-2020
Instituti i Statistikave
30-06-2021
Burra dhe Gra
2020
Instituti i Statistikave
30-06-2021
Statistika të rezervës ndërkombëtare
Maj 2021
Banka e Shqipërisë
01-07-2021
Tregtia e Jashtme e Mallrave sipas Karakteristikave të Ndërmarrjeve
2019
Instituti i Statistikave
02-07-2021
Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve Bujqësore
2020
Instituti i Statistikave
05-07-2021
Azilkërkuesit në Shqipëri
2020
Instituti i Statistikave
08-07-2021
Indeksi i Çmimeve të Konsumit
Qeshor 2021
Instituti i Statistikave
09-07-2021
Rezultatet e Vrojtimit Vjetor të Qumështit dhe Nënprodukteve të tij
2020
Instituti i Statistikave
09-07-2021
Tregues të shëndetit financiar
Maj 2021
Banka e Shqipërisë
12-07-2021
Statistika të sistemeve të pagesave
Maj 2021
Banka e Shqipërisë
15-07-2021
Ekonomia në fokus
Maj 2021
Ministria e Financës
15-07-2021
Treguesit analitik fiskal
Qershor 2021
Ministria e Financës
15-07-2021
Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
Qershor 2021
Banka e Shqipërisë
16-07-2021
Taksat Mjedisore
2020
Instituti i Statistikave
19-07-2021
Tregtia e Jashtme
Qeshor 2021
Instituti i Statistikave
20-07-2021
Aksidentet Rrugore
Qeshor 2021
Instituti i Statistikave
21-07-2021
Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
Qeshor 2021
Instituti i Statistikave
22-07-2021
Treguesit e Shëndetit Publik
2020
Instituti i Statistikave
23-07-2021
Lëvizjet e Shtetasve
Qeshor 2021
Instituti i Statistikave
26-07-2021
Ekonomia dhe Buxheti
Maj 2021
Ministria e Financës
27-07-2021
Statistikat e Transportit
Qeshor 2021
Instituti i Statistikave
29-07-2021
Normat e Interesit
Qershor 2021
Banka e Shqipërisë
30-07-2021
Kursi i këmbimit në fund të periudhës
Korrik 2021
Banka e Shqipërisë
30-07-2021
Statistika të rezervës ndërkombëtare
Qershor 2021
Banka e Shqipërisë
30-07-2021
Depozitat sipas rrethit
T2 - 2021
Banka e Shqipërisë
09-08-2021
Indeksi i Çmimeve të Konsumit
Korrik 2021
Instituti i Statistikave
10-08-2021
Tregues të shëndetit financiar
Qershor 2021
Banka e Shqipërisë
10-08-2021
Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave
T2 - 2020
Banka e Shqipërisë
12-08-2021
Treguesit Demografike
T2-2021
Instituti i Statistikave
16-08-2021
Ekonomia në fokus
Qershor 2021
Ministria e Financës
16-08-2021
Treguesit analitik fiskal
Korrik 2021
Ministria e Financës
16-08-2021
Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
Korrik 2021
Banka e Shqipërisë
17-08-2021
Tregtia e Jashtme
Korrik 2021
Instituti i Statistikave
18-08-2021
Aksidentet Rrugore
Korrik 2021
Instituti i Statistikave
18-08-2021
Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
Korrik 2021
Instituti i Statistikave
19-08-2021
Anketa e Strukturave Akomoduese
T2-2021
Instituti i Statistikave
20-08-2021
Te huajt ne Shqiperi
2020
Instituti i Statistikave
23-08-2021
Lëvizjet e Shtetasve
Korrik 2021
Instituti i Statistikave
25-08-2021
Bilanci i Energjisë Elektrike
T2-2021
Instituti i Statistikave
25-08-2021
Ekonomia dhe Buxheti
Qershor 2021
Ministria e Financës
25-08-2021
Statistika të sistemeve të pagesave
Qershor 2021
Banka e Shqipërisë
25-08-2021
Statistika të sistemeve të pagesave
T2 - 2021
Banka e Shqipërisë
27-08-2021
Statistikat e Transportit
Korrik 2021
Instituti i Statistikave
30-08-2021
Lejet e Ndërtimit
T2-2021
Instituti i Statistikave
30-08-2021
Normat e Interesit
Korrik 2021
Banka e Shqipërisë
30-08-2021
Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit
T2 - 2021
Banka e Shqipërisë
31-08-2021
Kursi i këmbimit në fund të periudhës
Gusht 2021
Banka e Shqipërisë
31-08-2021
Statistika të rezervës ndërkombëtare
Korrik 2021
Banka e Shqipërisë
07-09-2021
Indeksi i Çmimeve të Importit
T2-2021
Instituti i Statistikave
07-09-2021
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit
T2-2021
Instituti i Statistikave
08-09-2021
Indeksi i Çmimeve të Konsumit
Gusht 2021
Instituti i Statistikave
08-09-2021
Indeksi i Kushtimit në Ndërtim
T2-2021
Instituti i Statistikave
09-09-2021
Statistikat e Pyjeve dhe Biodiversitetit
2020
Instituti i Statistikave
10-09-2021
Anketa Tremujore e Forcave të Punës
T2-2021
Instituti i Statistikave
10-09-2021
Statistikat e Pagave
T2-2021
Instituti i Statistikave
10-09-2021
Statistika të sistemeve të pagesave
Korrik 2021
Banka e Shqipërisë
10-09-2021
Tregues të shëndetit financiar
Korrik 2021
Banka e Shqipërisë
10-09-2021
Borxhi i Jashtëm Bruto
T2 - 2021
Banka e Shqipërisë
14-09-2021
Lista e Institucioneve publike
2020
Instituti i Statistikave
15-09-2021
Tregtia me Pakicë
T2-2021
Instituti i Statistikave
15-09-2021
Ekonomia në fokus
Korrik 2021
Ministria e Financës
15-09-2021
Treguesit analitik fiskal
Gusht 2021
Ministria e Financës
15-09-2021
Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
Gusht 2021
Banka e Shqipërisë
16-09-2021
Statistikat Afatshkurtra
T2 - 2021
Instituti i Statistikave
17-09-2021
Aksidentet Rrugore
Gusht 2021
Instituti i Statistikave
17-09-2021
Tregtia e Jashtme
Gusht 2021
Instituti i Statistikave
20-09-2021
Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
Gusht 2021
Instituti i Statistikave
21-09-2021
Mbetjet e Ngurta Urbane në Shqipëri
2020
Instituti i Statistikave
23-09-2021
Lëvizjet e Shtetasve
Gusht 2021
Instituti i Statistikave
24-09-2021
Fluksi i investimeve sipas shtetit dhe aktivitetit ekonomik
T2 - 2021
Banka e Shqipërisë
27-09-2021
Statistikat e Transportit
Gusht 2021
Instituti i Statistikave
27-09-2021
Ekonomia dhe Buxheti
Korrik 2021
Ministria e Financës
29-09-2021
Tabelat e Burim, Përdorimeve dhe Input-Output
Instituti i Statistikave
29-09-2021
Normat e Interesit
Gusht 2021
Banka e Shqipërisë
29-09-2021
Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e korporatave të tjera financiare
T2 - 2021
Banka e Shqipërisë
30-09-2021
Produkti i Brendshëm Bruto
T2-2021
Instituti i Statistikave
30-09-2021
Kursi i këmbimit në fund të periudhës
Shtator 2021
Banka e Shqipërisë
30-09-2021
Statistika të rezervës ndërkombëtare
Gusht 2021
Banka e Shqipërisë
04-10-2021
Anketa e Buxhetit të Familjes
2020
Instituti i Statistikave
08-10-2021
Indeksi i Çmimeve të Konsumit
Shtator 2021
Instituti i Statistikave
11-10-2021
Statistika të sistemeve të pagesave
Gusht 2021
Banka e Shqipërisë
11-10-2021
Tregues të shëndetit financiar
Gusht 2021
Banka e Shqipërisë
15-10-2021
Ekonomia në fokus
Gusht 2021
Ministria e Financës
15-10-2021
Treguesit analitik fiskal
Shtator 2021
Ministria e Financës
15-10-2021
Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
Shtator 2021
Banka e Shqipërisë
18-10-2021
Tregtia e Jashtme
Shtator 2021
Instituti i Statistikave
18-10-2021
Aksidentet Rrugore
Shtator 2021
Instituti i Statistikave
19-10-2021
Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
Shtator 2021
Instituti i Statistikave
20-10-2021
Vjetari Statistikor Rajonal
2016-2020
Instituti i Statistikave
22-10-2021
Lëvizjet e Shtetasve
Shtator 2021
Instituti i Statistikave
25-10-2021
Ekonomia dhe Buxheti
Gusht 2021
Ministria e Financës
27-10-2021
Statistikat e Transportit
Shtator 2021
Instituti i Statistikave
28-10-2021
Depozitat sipas rrethit
T3 - 2021
Banka e Shqipërisë
28-10-2021
Normat e Interesit
Shtator 2021
Banka e Shqipërisë
29-10-2021
Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit në Ndërmarrje
2021
Instituti i Statistikave
29-10-2021
Përdorimi i Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit në ndërmarrje
2021
Instituti i Statistikave
29-10-2021
Kursi i këmbimit në fund të periudhës
Tetor 2021
Banka e Shqipërisë
29-10-2021
Tregtia Ndërkombëtare e Shërbimeve
2020
Banka e Shqipërisë
29-10-2021
Llogaritë financiare të sektorit të Jorezidentëve
2020
Banka e Shqipërisë
29-10-2021
Llogaritë financiare të sektorit të Qeverisë së Përgjithshme
2020
Banka e Shqipërisë
29-10-2021
Llogaritë financiare të sektorit të korporatave jo financiare dhe ekonomive
2020
Banka e Shqipërisë
30-10-2021
Llogaritë financiare të Sektorit Financiar
2020
Banka e Shqipërisë
30-10-2021
Llogaritë financiare të të gjithë sektorëve të ekonomisë
2020
Ministria e Financës
08-11-2021
Indeksi i Çmimeve të Konsumit
Tetor 2021
Instituti i Statistikave
10-11-2021
Rezultatet paraprake te Anketës Strukturore të Ndërmarrjeve
2020
Instituti i Statistikave
10-11-2021
Tregues të shëndetit financiar
Shtator 2021
Banka e Shqipërisë
10-11-2021
Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave
T3 - 2021
Banka e Shqipërisë
11-11-2021
Treguesit Demografike
T3 - 2021
Instituti i Statistikave
12-11-2021
Anketa e Turizmit ne Familje
2020
Instituti i Statistikave
15-11-2021
Ekonomia në fokus
Shtator 2021
Ministria e Financës
15-11-2021
Treguesit analitik fiskal
Tetor 2021
Ministria e Financës
15-11-2021
Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
Tetor 2021
Banka e Shqipërisë
17-11-2021
Tregtia e Jashtme
Tetor 2021
Instituti i Statistikave
18-11-2021
Aksidentet Rrugore
Tetor 2021
Instituti i Statistikave
19-11-2021
Anketa e strukturave akomoduese
T3-2021
Instituti i Statistikave
19-11-2021
Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
Tetor 2021
Instituti i Statistikave
23-11-2021
Lëvizjet e Shtetasve
Tetor 2021
Instituti i Statistikave
24-11-2021
Bilanci i Energjisë Elektrike
T3-2021
Instituti i Statistikave
25-11-2021
Lejet e Ndërtimit
T3-2021
Instituti i Statistikave
25-11-2021
Ekonomia dhe Buxheti
Shtator 2021
Ministria e Financës
25-11-2021
Statistika të sistemeve të pagesave
Shtator 2021
Banka e Shqipërisë
25-11-2021
Statistika të sistemeve të pagesave
T3 - 2021
Banka e Shqipërisë
26-11-2021
Anketa e të Ardhurave dhe Nivelit të Jetesës
2020
Instituti i Statistikave
26-11-2021
Anketa e të Ardhurave dhe Nivelit të Jetesës
2020
Instituti i Statistikave
29-11-2021
Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit
T3 - 2021
Banka e Shqipërisë
30-11-2021
Statistikat e Transportit
Tetor 2021
Instituti i Statistikave
30-11-2021
Kursi i këmbimit në fund të periudhës
Nëntor 2021
Banka e Shqipërisë
30-11-2021
Statistika të rezervës ndërkombëtare
Tetor 2021
Banka e Shqipërisë
30-11-2021
Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e korporatave të tjera financiare
Tetor 2021
Banka e Shqipërisë
06-12-2021
Indeksi i Kushtimit në Ndërtim
T3-2021
Instituti i Statistikave
07-12-2021
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit
T3-2021
Instituti i Statistikave
07-12-2021
Indeksi i Çmimeve të Importit
T3-2021
Instituti i Statistikave
09-12-2021
Indeksi i Çmimeve të Konsumit
Nëntor 2021
Instituti i Statistikave
10-12-2021
Anketa Tremujore e Forcave të Punës
T3-2021
Instituti i Statistikave
10-12-2021
Statistikat e Pagave
T3-2021
Instituti i Statistikave
10-12-2021
Statistika të sistemeve të pagesave
Tetor 2021
Banka e Shqipërisë
10-12-2021
Tregues të shëndetit financiar
Tetor 2021
Banka e Shqipërisë
10-12-2021
Borxhi i Jashtëm Bruto
T3 - 2021
Banka e Shqipërisë
13-12-2021
Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit në Familje
2020
Instituti i Statistikave
14-12-2021
Tregtia me Pakicë
T3-2021
Instituti i Statistikave
15-12-2021
Statistikat Afatshkurtra
T3-2021
Instituti i Statistikave
15-12-2021
Ekonomia në fokus
Tetor 2021
Ministria e Financës
15-12-2021
Treguesit analitik fiskal
Nëntor 2021
Ministria e Financës
15-12-2021
Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
Nëntor 2021
Banka e Shqipërisë
17-12-2021
Aksidentet Rrugore
Nëntor 2021
Instituti i Statistikave
17-12-2021
Tregtia e Jashtme
Nëntor 2021
Instituti i Statistikave
20-12-2021
Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
Nëntor 2021
Instituti i Statistikave
20-12-2021
Kalendari i publikimeve të INSTAT
2022
Instituti i Statistikave
21-12-2021
Ndermarrjet e huaja ne Shqiperi
2018-2020
Instituti i Statistikave
22-12-2021
Lëvizjet e Shtetasve
Nëntor
Instituti i Statistikave
23-12-2021
Produkti i Brendshëm Bruto
T3-2021
Instituti i Statistikave
24-12-2021
Statistikat e Transportit
Nëntor 2021
Instituti i Statistikave
24-12-2021
Fluksi i investimeve sipas shtetit dhe aktivitetit ekonomik
T3 - 2021
Banka e Shqipërisë
27-12-2021
Ekonomia dhe Buxheti
Tetor 2021
Ministria e Financës
janar
1 Pre
2 Sht
3 Die
4 Hën
5 Mar
6 Mër
7 Enj
8 Pre
IS Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG)
9 Sht
10 Die
11 Hën
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
BSH Tregues të shëndetit financiar
12 Mar
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
13 Mër
14 Enj
15 Pre
MF Ekonomia në fokus
16 Sht
17 Die
18 Hën
IS Tregtia e Jashtme
19 Mar
20 Mër
IS Aksidentet Rrugore
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
21 Enj
22 Pre
23 Sht
24 Die
25 Hën
IS Lëvizjet e Shtetasve
26 Mar
27 Mër
IS Statistikat e Transportit
28 Enj
IS Anketa e Migracionit
29 Pre
IS Statistikat e Kulturës
BSH Kursi i këmbimit në fund të periudhës
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
30 Sht
31 Die
shkurt
1 Hën
MF Treguesit analitik fiskal
2 Mar
3 Mër
4 Enj
5 Pre
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
BSH Depozitat sipas rrethit
BSH Agregatët Monetarë
6 Sht
7 Die
8 Hën
9 Mar
IS Turizmi në Shifra
10 Mër
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
BSH Tregues të shëndetit financiar
BSH Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave
11 Enj
12 Pre
IS Treguesit Demografike
13 Sht
14 Die
15 Hën
IS Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve
MF Ekonomia në fokus
MF Treguesit analitik fiskal
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
16 Mar
17 Mër
IS Tregtia e Jashtme
18 Enj
IS Aksidentet Rrugore
19 Pre
IS Anketa e Strukturave Akomoduese
20 Sht
21 Die
22 Hën
23 Mar
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
24 Mër
IS Lëvizjet e Shtetasve
25 Enj
IS Përdorimi i Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit në ndërmarrje
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
26 Pre
IS Statistikat e Transportit
IS Lejet e Ndërtimit
BSH Kursi i këmbimit në fund të periudhës
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
BSH Të dhëna të korporatave depozituese
BSH Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit
27 Sht
28 Die
mars
1 Hën
2 Mar
3 Mër
IS Bilanci i Energjisë Elektrike
4 Enj
IS Indeksi i Kushtimit në Ndërtim për Banesa
5 Pre
IS Indeksi i Çmimeve të Prodhimit
IS Indeksi i Çmimeve të Importit
6 Sht
7 Die
8 Hën
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
9 Mar
10 Mër
IS Anketa Tremujore e Forcave të Punës
IS Statistikat e Pagave
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
BSH Tregues të shëndetit financiar
11 Enj
IS Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme
12 Pre
IS Tregtia me Pakicë
13 Sht
14 Die
15 Hën
MF Ekonomia në fokus
MF Treguesit analitik fiskal
16 Mar
IS Statistikat Afatshkurtra
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
17 Mër
IS Tregtia e Jashtme
18 Enj
IS Aksidentet Rrugore
19 Pre
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
20 Sht
21 Die
22 Hën
23 Mar
IS Lëvizjet e Shtetasve
24 Mër
25 Enj
MF Ekonomia dhe Buxheti
BSH Statistika të pozicionit të investimeve ndërkombëtare
BSH Statistika të Pozicionit të Investimeve Ndërkombëtare
26 Pre
IS Regjistrimet në Arsimin parauniversitar
IS Statistikat e transportit
27 Sht
28 Die
29 Hën
30 Mar
BSH Depozitat e përfshira në paranë e gjerë
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e korporatave të tjera financiare
31 Mër
IS Produkti i Brendshëm Bruto
BSH Kursi i këmbimit në fund të periudhës
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
prill
1 Enj
2 Pre
IS Anketa e Teknologjise se Informacionit dhe Komunikimit ne Familje
3 Sht
4 Die
5 Hën
6 Mar
7 Mër
8 Enj
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
9 Pre
BSH Tregues të shëndetit financiar
10 Sht
11 Die
12 Hën
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
13 Mar
14 Mër
15 Enj
MF Ekonomia në fokus
MF Treguesit analitik fiskal
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
16 Pre
17 Sht
18 Die
19 Hën
20 Mar
IS Tregtia e Jashtme
21 Mër
IS Aksidentet Rrugore
22 Enj
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
23 Pre
IS Lëvizjet e Shtetasve
24 Sht
25 Die
26 Hën
MF Ekonomia dhe Buxheti
27 Mar
IS Statistikat e Transportit
28 Mër
29 Enj
IS Statistikat e Krimeve
BSH Depozitat sipas rrethit
BSH Kredia për ekonominë
30 Pre
IS Produkti i Brendshëm Bruto, Finale 2018 dhe Gjysmë-Finale 2019
BSH Kursi i këmbimit në fund të periudhës
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
maj
1 Sht
2 Die
3 Hën
4 Mar
IS Tregu i Punës
5 Mër
6 Enj
7 Pre
IS Popullsia e Shqipërisë
IS Llogaritë e Flukseve të Materialeve Mjedisore
8 Sht
9 Die
10 Hën
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
BSH Tregues të shëndetit financiar
BSH Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave
11 Mar
12 Mër
IS Treguesit Demografike
13 Enj
MF Treguesit Makroekonomikë në Vite
14 Pre
IS Diplomimet në Arsimin Universitar
IS Anketa e të ardhurave dhe nivelit të jetesës
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
15 Sht
16 Die
17 Hën
IS Tregtia e Jashtme
MF Ekonomia në fokus
MF Treguesit analitik fiskal
18 Mar
IS Aksidentet Rrugore
19 Mër
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
IS Anketa e Strukturave Akomoduese
20 Enj
IS Shkaqet e Vdekjeve
21 Pre
IS Bilanci i Energjisë Elektrike
22 Sht
23 Die
24 Hën
25 Mar
IS Lëvizjet e Shtetasve
MF Ekonomia dhe Buxheti
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
26 Mër
27 Enj
IS Statistikat e Transportit
28 Pre
IS Lejet e Ndërtimit
BSH Depozitat
BSH Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit
29 Sht
30 Die
31 Hën
BSH Kursi i këmbimit në fund të periudhës
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
qershor
1 Mar
2 Mër
IS Regjistri Statistikor i Ndërmarrjeve
3 Enj
4 Pre
5 Sht
6 Die
7 Hën
IS Indeksi i Kushtimit në Ndërtim
8 Mar
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
9 Mër
IS Indeksi i Çmimeve të Importit
IS Indeksi i Çmimeve të Prodhimit
10 Enj
IS Anketa Tremujore e Forcave të Punës
IS Statistikat e Pagave
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
BSH Tregues të shëndetit financiar
BSH Borxhi i Jashtëm Bruto
11 Pre
12 Sht
13 Die
14 Hën
15 Mar
MF Ekonomia në fokus
MF Treguesit analitik fiskal
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
16 Mër
IS Tregtia e Jashtme
17 Enj
IS Tregtia me Pakicë
18 Pre
IS Aksidentet Rrugore
IS Statistikat Afatshkurtra
19 Sht
20 Die
21 Hën
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
22 Mar
IS Prodhimi i Brendshëm Bruto sipas Rajoneve Statistikore në Shqipëri
23 Mër
IS Lëvizjet e Shtetasve
24 Enj
IS Statistikat e Kulturës
25 Pre
IS Statistikat e Peshkimit
IS Statistikat e Bujqësisë dhe Blegtorisë
MF Ekonomia dhe Buxheti
BSH Stoku i investimeve direkte sipas shtetit dhe aktivitetit ekonomik
26 Sht
27 Die
28 Hën
IS Statistikat e Transportit
29 Mar
IS Llogaritë Vjetore sipas Sektorëve Institucionalë
IS Produkti i Brendshëm Bruto
BSH Huatë
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e korporatave të tjera financiare
30 Mër
IS Shqipëria në Shifra
IS Inovacion në ndërmarrje
IS Burra dhe Gra
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
korrik
1 Enj
IS Tregtia e Jashtme e Mallrave sipas Karakteristikave të Ndërmarrjeve
2 Pre
IS Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve Bujqësore
3 Sht
4 Die
5 Hën
IS Azilkërkuesit në Shqipëri
6 Mar
7 Mër
8 Enj
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
9 Pre
IS Rezultatet e Vrojtimit Vjetor të Qumështit dhe Nënprodukteve të tij
BSH Tregues të shëndetit financiar
10 Sht
11 Die
12 Hën
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
13 Mar
14 Mër
15 Enj
MF Ekonomia në fokus
MF Treguesit analitik fiskal
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
16 Pre
IS Taksat Mjedisore
17 Sht
18 Die
19 Hën
IS Tregtia e Jashtme
20 Mar
IS Aksidentet Rrugore
21 Mër
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
22 Enj
IS Treguesit e Shëndetit Publik
23 Pre
IS Lëvizjet e Shtetasve
24 Sht
25 Die
26 Hën
MF Ekonomia dhe Buxheti
27 Mar
IS Statistikat e Transportit
28 Mër
29 Enj
BSH Normat e Interesit
30 Pre
BSH Kursi i këmbimit në fund të periudhës
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
BSH Depozitat sipas rrethit
31 Sht
gusht
1 Die
2 Hën
3 Mar
4 Mër
5 Enj
6 Pre
7 Sht
8 Die
9 Hën
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
10 Mar
BSH Tregues të shëndetit financiar
BSH Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave
11 Mër
12 Enj
IS Treguesit Demografike
13 Pre
14 Sht
15 Die
16 Hën
MF Ekonomia në fokus
MF Treguesit analitik fiskal
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
17 Mar
IS Tregtia e Jashtme
18 Mër
IS Aksidentet Rrugore
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
19 Enj
IS Anketa e Strukturave Akomoduese
20 Pre
IS Te huajt ne Shqiperi
21 Sht
22 Die
23 Hën
IS Lëvizjet e Shtetasve
24 Mar
25 Mër
IS Bilanci i Energjisë Elektrike
MF Ekonomia dhe Buxheti
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
26 Enj
27 Pre
IS Statistikat e Transportit
28 Sht
29 Die
30 Hën
IS Lejet e Ndërtimit
BSH Normat e Interesit
BSH Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit
31 Mar
BSH Kursi i këmbimit në fund të periudhës
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
shtator
1 Mër
2 Enj
3 Pre
4 Sht
5 Die
6 Hën
7 Mar
IS Indeksi i Çmimeve të Importit
IS Indeksi i Çmimeve të Prodhimit
8 Mër
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
IS Indeksi i Kushtimit në Ndërtim
9 Enj
IS Statistikat e Pyjeve dhe Biodiversitetit
10 Pre
IS Anketa Tremujore e Forcave të Punës
IS Statistikat e Pagave
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
BSH Tregues të shëndetit financiar
BSH Borxhi i Jashtëm Bruto
11 Sht
12 Die
13 Hën
14 Mar
IS Lista e Institucioneve publike
15 Mër
IS Tregtia me Pakicë
MF Ekonomia në fokus
MF Treguesit analitik fiskal
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
16 Enj
IS Statistikat Afatshkurtra
17 Pre
IS Aksidentet Rrugore
IS Tregtia e Jashtme
18 Sht
19 Die
20 Hën
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
21 Mar
IS Mbetjet e Ngurta Urbane në Shqipëri
22 Mër
23 Enj
IS Lëvizjet e Shtetasve
24 Pre
BSH Fluksi i investimeve sipas shtetit dhe aktivitetit ekonomik
25 Sht
26 Die
27 Hën
IS Statistikat e Transportit
MF Ekonomia dhe Buxheti
28 Mar
29 Mër
IS Tabelat e Burim, Përdorimeve dhe Input-Output
BSH Normat e Interesit
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e korporatave të tjera financiare
30 Enj
IS Produkti i Brendshëm Bruto
BSH Kursi i këmbimit në fund të periudhës
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
tetor
1 Pre
2 Sht
3 Die
4 Hën
IS Anketa e Buxhetit të Familjes
5 Mar
6 Mër
7 Enj
8 Pre
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
9 Sht
10 Die
11 Hën
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
BSH Tregues të shëndetit financiar
12 Mar
13 Mër
14 Enj
15 Pre
MF Ekonomia në fokus
MF Treguesit analitik fiskal
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
16 Sht
17 Die
18 Hën
IS Tregtia e Jashtme
IS Aksidentet Rrugore
19 Mar
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
20 Mër
IS Vjetari Statistikor Rajonal
21 Enj
22 Pre
IS Lëvizjet e Shtetasve
23 Sht
24 Die
25 Hën
MF Ekonomia dhe Buxheti
26 Mar
27 Mër
IS Statistikat e Transportit
28 Enj
BSH Depozitat sipas rrethit
BSH Normat e Interesit
29 Pre
IS Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit në Ndërmarrje
IS Përdorimi i Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit në ndërmarrje
BSH Kursi i këmbimit në fund të periudhës
BSH Tregtia Ndërkombëtare e Shërbimeve
BSH Llogaritë financiare të sektorit të Jorezidentëve
BSH Llogaritë financiare të sektorit të Qeverisë së Përgjithshme
BSH Llogaritë financiare të sektorit të korporatave jo financiare dhe ekonomive
30 Sht
BSH Llogaritë financiare të Sektorit Financiar
MF Llogaritë financiare të të gjithë sektorëve të ekonomisë
31 Die
nëntor
1 Hën
2 Mar
3 Mër
4 Enj
5 Pre
6 Sht
7 Die
8 Hën
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
9 Mar
10 Mër
IS Rezultatet paraprake te Anketës Strukturore të Ndërmarrjeve
BSH Tregues të shëndetit financiar
BSH Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave
11 Enj
IS Treguesit Demografike
12 Pre
IS Anketa e Turizmit ne Familje
13 Sht
14 Die
15 Hën
MF Ekonomia në fokus
MF Treguesit analitik fiskal
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
16 Mar
17 Mër
IS Tregtia e Jashtme
18 Enj
IS Aksidentet Rrugore
19 Pre
IS Anketa e strukturave akomoduese
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
20 Sht
21 Die
22 Hën
23 Mar
IS Lëvizjet e Shtetasve
24 Mër
IS Bilanci i Energjisë Elektrike
25 Enj
IS Lejet e Ndërtimit
MF Ekonomia dhe Buxheti
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
26 Pre
IS Anketa e të Ardhurave dhe Nivelit të Jetesës
IS Anketa e të Ardhurave dhe Nivelit të Jetesës
27 Sht
28 Die
29 Hën
BSH Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit
30 Mar
IS Statistikat e Transportit
BSH Kursi i këmbimit në fund të periudhës
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e korporatave të tjera financiare
dhjetor
1 Mër
2 Enj
3 Pre
4 Sht
5 Die
6 Hën
IS Indeksi i Kushtimit në Ndërtim
7 Mar
IS Indeksi i Çmimeve të Prodhimit
IS Indeksi i Çmimeve të Importit
8 Mër
9 Enj
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
10 Pre
IS Anketa Tremujore e Forcave të Punës
IS Statistikat e Pagave
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
BSH Tregues të shëndetit financiar
BSH Borxhi i Jashtëm Bruto
11 Sht
12 Die
13 Hën
IS Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit në Familje
14 Mar
IS Tregtia me Pakicë
15 Mër
IS Statistikat Afatshkurtra
MF Ekonomia në fokus
MF Treguesit analitik fiskal
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
16 Enj
17 Pre
IS Aksidentet Rrugore
IS Tregtia e Jashtme
18 Sht
19 Die
20 Hën
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
IS Kalendari i publikimeve të INSTAT
21 Mar
IS Ndermarrjet e huaja ne Shqiperi
22 Mër
IS Lëvizjet e Shtetasve
23 Enj
IS Produkti i Brendshëm Bruto
24 Pre
IS Statistikat e Transportit
BSH Fluksi i investimeve sipas shtetit dhe aktivitetit ekonomik
25 Sht
26 Die
27 Hën
MF Ekonomia dhe Buxheti
28 Mar
29 Mër
30 Enj
BSH Normat e Interesit
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e korporatave të tjera financiare
31 Pre
BSH Kursi i këmbimit në fund të periudhës
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare