Kalendari

Kalendari i publikimeve përfshin të gjitha statistikat që prodhohen nga INSTAT dhe agjencitë e tjera të sistemit kombëtar statistikor

NJOFTIM

Ndikimi i COVID-19 në publikimet e Institutit të Statistikave
Në kontekstin e situatës që po zhvillohet me shpejtësi për shkak të Coronavirusit (njohur gjithashtu si COVID-19), Instituti i Statistikave të Shqipërisë mbetet i përkushtuar në ndjekjen e misionit të tij, t’u sigurojë përdoruesve informacionin e nevojshëm. INSTAT do të vazhdojë publikimin e të dhënave që konsiderohen të domosdoshme për funksionimin e duhur të ekonomisë, shoqërisë dhe qeverisë shqiptare.
Të gjitha publikimet që mund të impaktohen do të shtyhen deri në një njoftim të dytë.
INSTAT, do të vazhdojë të vëzhgojë ecurinë e situatës dhe do të përshtasë më tej aktivitetin e publikimeve sipas nevojës.

DataStatistikaTemaPeriudhaPublikuesi
23-12-2019
Lëvizjet e Shtetasve
Dhjetor 2019
Instituti i Statistikave
23-01-2020
Lëvizjet e Shtetasve
Dhjetor 2019
Instituti i Statistikave
24-02-2020
Lëvizjet e Shtetasve
Janar 2020
Instituti i Statistikave
25-03-2020
Lëvizjet e Shtetasve
Shkurt 2020
Instituti i Statistikave
23-04-2020
Lëvizjet e Shtetasve
Mars 2020
Instituti i Statistikave
21-05-2020
Lëvizjet e Shtetasve
Prill 2020
Instituti i Statistikave
24-06-2020
Lëvizjet e Shtetasve
Maj 2020
Instituti i Statistikave
23-07-2020
Lëvizjet e Shtetasve
Qeshor 2019
Instituti i Statistikave
24-08-2020
Lëvizjet e Shtetasve
Korrik 2020
Instituti i Statistikave
23-09-2020
Lëvizjet e Shtetasve
Gusht 2020
Instituti i Statistikave
23-10-2020
Lëvizjet e Shtetasve
Shtator 2020
Instituti i Statistikave
26-11-2020
Lëvizjet e Shtetasve
Tetor 2020
Instituti i Statistikave
23-12-2020
Lëvizjet e Shtetasve
Nëntor 2020
Instituti i Statistikave
janar
1 Mër
2 Enj
3 Pre
4 Sht
5 Die
6 Hën
7 Mar
8 Mër
9 Enj
10 Pre
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
BSH Tregues të shëndetit financiar
11 Sht
12 Die
13 Hën
14 Mar
15 Mër
16 Enj
17 Pre
IS Tregtia e Jashtme
18 Sht
19 Die
20 Hën
IS Aksidentet Rrugore
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
21 Mar
22 Mër
23 Enj
IS Lëvizjet e Shtetasve
24 Pre
25 Sht
IS Indeksi i Barazisë Gjinore për Republikën e Shqipërisë 2020
26 Die
27 Hën
IS Statistikat e Transportit
28 Mar
29 Mër
30 Enj
31 Pre
IS Statistikat e Kulturës
BSH Kursi i këmbimit në fund të periudhës
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
shkurt
1 Sht
2 Die
3 Hën
4 Mar
5 Mër
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
BSH Depozitat sipas rrethit
BSH Agregatët Monetarë
6 Enj
7 Pre
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
8 Sht
9 Die
10 Hën
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
BSH Tregues të shëndetit financiar
BSH Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave
11 Mar
IS Popullsia e Shqipërisë
12 Mër
13 Enj
IS Treguesit Demografike
14 Pre
IS Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
15 Sht
16 Die
17 Hën
IS Tregtia e Jashtme
18 Mar
IS Aksidentet Rrugore
19 Mër
20 Enj
21 Pre
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
22 Sht
23 Die
24 Hën
IS Lëvizjet e Shtetasve
25 Mar
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
26 Mër
27 Enj
IS Statistikat e Transportit
28 Pre
IS Lejet e Ndërtimit
BSH Kursi i këmbimit në fund të periudhës
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
BSH Të dhëna të korporatave depozituese
BSH Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit
29 Sht
mars
1 Die
2 Hën
3 Mar
4 Mër
IS Indeksi i Kushtimit në Ndërtim për Banesa
5 Enj
IS Indeksi i Çmimeve të Importit
IS Bilanci i Energjisë Elektrike
6 Pre
IS Indeksi i Çmimeve të Prodhimit
7 Sht
8 Die
9 Hën
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
10 Mar
IS Anketa Tremujore e Forcave të Punës
IS Statistikat e Pagave
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
BSH Tregues të shëndetit financiar
11 Mër
IS Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme
12 Enj
IS Tregtia me Pakicë
13 Pre
IS Statistikat Afatshkurtra
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
14 Sht
15 Die
16 Hën
17 Mar
IS Tregtia e Jashtme
IS Tregtia e Jashtme
18 Mër
IS Aksidentet Rrugore
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
19 Enj
20 Pre
21 Sht
22 Die
23 Hën
24 Mar
25 Mër
IS Lëvizjet e Shtetasve
BSH Statistika të pozicionit të investimeve ndërkombëtare
BSH Statistika të Pozicionit të Investimeve Ndërkombëtare
26 Enj
IS Anketa e Migracionit
IS Statistikat e transportit
27 Pre
IS Produkti i Brendshëm Bruto, Finale 2017 dhe Gjysmë-Finale 2018
IS Produkti i Brendshëm Bruto
28 Sht
29 Die
30 Hën
BSH Depozitat e përfshira në paranë e gjerë
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e korporatave të tjera financiare
MF Statistikat e borxhit të sektorit buxhetor të qeverisë dhe borxhit të garantuar
31 Mar
BSH Kursi i këmbimit në fund të periudhës
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
prill
1 Mër
2 Enj
3 Pre
4 Sht
5 Die
6 Hën
7 Mar
8 Mër
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
9 Enj
10 Pre
BSH Tregues të shëndetit financiar
11 Sht
12 Die
13 Hën
14 Mar
15 Mër
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
16 Enj
17 Pre
IS Tregtia e Jashtme
18 Sht
19 Die
20 Hën
21 Mar
IS Aksidentet
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
22 Mër
23 Enj
IS Lëvizjet e Shtetasve
24 Pre
IS Llogaritë e Flukseve të Materialeve Mjedisore
25 Sht
26 Die
27 Hën
IS Statistikat e Transportit
28 Mar
29 Mër
IS Statistikat e Kulturës
30 Enj
IS Statistikat e Krimeve
BSH Kursi i këmbimit në fund të periudhës
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
BSH Depozitat sipas rrethit
BSH Kredia për ekonominë
maj
1 Pre
2 Sht
3 Die
4 Hën
IS Tregu i Punës
5 Mar
6 Mër
7 Enj
8 Pre
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
BSH Tregues të shëndetit financiar
BSH Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave
9 Sht
10 Die
11 Hën
IS Shqipëria në Shifra
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
12 Mar
IS Treguesit Demografike
13 Mër
14 Enj
15 Pre
IS Statistika të Diplomimeve
MF Statistikat e borxhit të sektorit buxhetor të qeverisë dhe borxhit të garantuar
16 Sht
17 Die
18 Hën
IS Aksidentet Rrugore
IS Tregtia e Jashtme
19 Mar
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
20 Mër
21 Enj
IS Shkaqet e Vdekjeve
IS Lëvizjet e Shtetasve
22 Pre
IS Bilanci i Energjisë Elektrike
23 Sht
24 Die
25 Hën
26 Mar
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
27 Mër
IS Statistikat e Transportit
IS Prodhimi i Brendshëm Bruto sipas Rajoneve Statistikore në Shqipëri
28 Enj
IS Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit në Ndërmarrje
IS Llogaritë Vjetore sipas Sektorëve Institucionalë
29 Pre
IS Lejet e Ndërtimit
BSH Kursi i këmbimit në fund të periudhës
BSH Depozitat
BSH Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit
30 Sht
31 Die
qershor
1 Hën
IS Regjistri i Ndërmarrjeve
2 Mar
3 Mër
4 Enj
IS Indeksi i Kushtimit në Ndërtim
5 Pre
IS Indeksi i Çmimeve të Prodhimit
6 Sht
7 Die
8 Hën
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
9 Mar
IS Indeksi i Çmimeve të Importit
10 Mër
IS Anketa Tremujore e Forcave të Punës
IS Statistikat e Pagave
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
BSH Tregues të shëndetit financiar
BSH Borxhi i Jashtëm Bruto
11 Enj
12 Pre
13 Sht
14 Die
15 Hën
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
16 Mar
17 Mër
IS Tregtia e Jashtme
18 Enj
IS Tregtia me Pakicë
IS Aksidentet
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
19 Pre
IS Statistikat Afatshkurtra
IS Statistikat e Bujqësisë dhe Blegtorisë
20 Sht
21 Die
22 Hën
23 Mar
24 Mër
IS Lëvizjet e Shtetasve
25 Enj
BSH Stoku i investimeve direkte sipas shtetit dhe aktivitetit ekonomik
26 Pre
IS Statistikat e Peshkimit
27 Sht
28 Die
29 Hën
IS Statistikat e Transportit
BSH Huatë
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e korporatave të tjera financiare
30 Mar
IS Produkti i Brendshëm Bruto
BSH Kursi i këmbimit në fund të periudhës
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
korrik
1 Mër
IS Tregtia e Jashtme e Mallrave dhe Ndërmarrjet
2 Enj
IS Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve Bujqësore
3 Pre
IS Burra dhe Gra në Shqipëri
4 Sht
5 Die
6 Hën
7 Mar
8 Mër
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
9 Enj
IS Qumështi dhe Nënproduktet e tij
10 Pre
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
BSH Tregues të shëndetit financiar
11 Sht
12 Die
13 Hën
14 Mar
15 Mër
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
16 Enj
IS Taksat e Mjedisit në Shqipëri
17 Pre
IS Tregtia e Jashtme
18 Sht
19 Die
20 Hën
IS Aksidentet Rrugore
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
21 Mar
22 Mër
IS Treguesit e Shëndetit Publik
23 Enj
IS Lëvizjet e Shtetasve
24 Pre
25 Sht
26 Die
27 Hën
IS Statistikat e Transportit
28 Mar
29 Mër
30 Enj
BSH Kursi i këmbimit në fund të periudhës
BSH Depozitat sipas rrethit
BSH Normat e Interesit
31 Pre
gusht
1 Sht
2 Die
3 Hën
IS Statistikat e Kulturës
4 Mar
5 Mër
6 Enj
7 Pre
8 Sht
9 Die
10 Hën
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
BSH Tregues të shëndetit financiar
BSH Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave
11 Mar
12 Mër
IS Treguesit Demografike
13 Enj
14 Pre
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
15 Sht
MF Statistikat e borxhit të sektorit buxhetor të qeverisë dhe borxhit të garantuar
16 Die
17 Hën
IS Tregtia e Jashtme
18 Mar
IS Aksidentet Rrugore
19 Mër
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
IS Publikimi tremujor për anketën e strukturave akomoduese
20 Enj
21 Pre
IS Të huajt dhe azilkërkuesit në Shqipëri
22 Sht
23 Die
24 Hën
IS Lëvizjet e Shtetasve
25 Mar
IS Bilanci i Energjisë Elektrike
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
26 Mër
27 Enj
IS Statistikat e Transportit
28 Pre
BSH Normat e Interesit
BSH Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit
29 Sht
30 Die
31 Hën
IS Lejet e Ndërtimit
BSH Kursi i këmbimit në fund të periudhës
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
shtator
1 Mar
2 Mër
3 Enj
IS Indeksi i Kushtimit në Ndërtim
4 Pre
IS Indeksi i Çmimeve të Prodhimit
IS Indeksi i Çmimeve të Importit
5 Sht
6 Die
7 Hën
8 Mar
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
9 Mër
IS Statistikat e Pylltarisë dhe Biodiversitetit
10 Enj
IS Anketa Tremujore e Forcave të Punës
IS Statistikat e Pagave
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
BSH Tregues të shëndetit financiar
BSH Borxhi i Jashtëm Bruto
11 Pre
12 Sht
13 Die
14 Hën
15 Mar
IS Tregtia me Pakicë
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
16 Mër
IS Lista e Institucioneve publike
IS Statistikat Afatshkurtra
17 Enj
IS Tregtia e Jashtme
18 Pre
IS Aksidentet Rrugore
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
19 Sht
20 Die
21 Hën
IS Mbetjet e Ngurta Urbane në Shqipëri
22 Mar
23 Mër
IS Lëvizjet e Shtetasve
24 Enj
25 Pre
BSH Fluksi i investimeve sipas shtetit dhe aktivitetit ekonomik
26 Sht
27 Die
28 Hën
IS Statistikat e Transportit
29 Mar
BSH Normat e Interesit
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e korporatave të tjera financiare
30 Mër
IS Produkti i Brendshëm Bruto
IS Tabelat e Burim, Përdorimeve dhe Input-Output
BSH Kursi i këmbimit në fund të periudhës
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
MF Statistikat Financiare të Qeverisë sipas GFSM2014
MF Pasqyrat Financiare të Konsoliduara të Qeverisë
tetor
1 Enj
2 Pre
3 Sht
4 Die
5 Hën
IS Anketa e Buxhetit të Familjes
6 Mar
7 Mër
8 Enj
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
9 Pre
BSH Tregues të shëndetit financiar
10 Sht
11 Die
12 Hën
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
13 Mar
14 Mër
15 Enj
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
16 Pre
17 Sht
18 Die
19 Hën
IS Tregtia e Jashtme
IS Aksidentet Rrugore
20 Mar
21 Mër
22 Enj
23 Pre
IS Lëvizjet e Shtetasve
24 Sht
25 Die
26 Hën
27 Mar
IS Statistikat e Transportit
28 Mër
29 Enj
BSH Depozitat sipas rrethit
BSH Normat e Interesit
30 Pre
BSH Kursi i këmbimit në fund të periudhës
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
BSH Tregtia Ndërkombëtare e Shërbimeve
BSH Llogaritë financiare të Sektorit Financiar
BSH Llogaritë financiare të sektorit të Jorezidentëve
BSH Llogaritë financiare të sektorit të Qeverisë së Përgjithshme
BSH Llogaritë financiare të sektorit të korporatave jo financiare dhe ekonomive
MF Llogaritë financiare të të gjithë sektorëve të ekonomisë
31 Sht
nëntor
1 Die
2 Hën
IS Statistikat e Kulturës
3 Mar
4 Mër
5 Enj
6 Pre
7 Sht
8 Die
9 Hën
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
10 Mar
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
BSH Tregues të shëndetit financiar
BSH Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave
11 Mër
12 Enj
IS Treguesit Demografike
13 Pre
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
14 Sht
15 Die
MF Statistikat e borxhit të sektorit buxhetor të qeverisë dhe borxhit të garantuar
16 Hën
17 Mar
IS Tregtia e Jashtme
18 Mër
IS Aksidentet Rrugore
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
19 Enj
IS Publikimi tremujor për anketën e strukturave akomoduese
20 Pre
IS Vjetari Statistikor Rajonal
21 Sht
22 Die
23 Hën
24 Mar
IS Bilanci i Energjisë Elektrike
25 Mër
IS Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve
IS Vjetari Statistikor
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
26 Enj
IS Lëvizjet e Shtetasve
27 Pre
IS Lejet e Ndërtimit
IS Statistikat e Transportit
BSH Kursi i këmbimit në fund të periudhës
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e korporatave të tjera financiare
BSH Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit
28 Sht
29 Die
30 Hën
dhjetor
1 Mar
2 Mër
IS Indeksi i Kushtimit në Ndërtim
3 Enj
IS Indeksi i Çmimeve të Prodhimit
4 Pre
IS Indeksi i Çmimeve të Importit
5 Sht
6 Die
7 Hën
8 Mar
9 Mër
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
10 Enj
IS Anketa Tremujore e Forcave të Punës
IS Statistikat e Pagave
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
BSH Tregues të shëndetit financiar
BSH Borxhi i Jashtëm Bruto
11 Pre
IS Anketa mbi Përdorimin e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit në Familje dhe nga Individët
12 Sht
13 Die
14 Hën
15 Mar
IS Tregtia me Pakicë
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
16 Mër
IS Statistikat Afatshkurtra
17 Enj
IS Tregtia e Jashtme
18 Pre
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
IS Aksidentet Rrugore
19 Sht
20 Die
21 Hën
IS Kalendari i publikimeve të INSTAT
22 Mar
IS Statistika të regjistrimeve në arsim
IS Anketa e të Ardhurave dhe Nivelit të Jetesës
23 Mër
IS Lëvizjet e Shtetasve
IS Statistikat e Transportit
24 Enj
IS Bizneset e Huaja në Shqipëri
IS Produkti i Brendshëm Bruto
BSH Fluksi i investimeve sipas shtetit dhe aktivitetit ekonomik
25 Pre
26 Sht
27 Die
28 Hën
29 Mar
BSH Normat e Interesit
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e korporatave të tjera financiare
30 Mër
31 Enj
BSH Kursi i këmbimit në fund të periudhës
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare