Kalendari

Kalendari i publikimeve përfshin të gjitha statistikat që prodhohen nga INSTAT dhe agjencitë e tjera të sistemit kombëtar statistikor

DataStatistikaTemaPeriudhaPublikuesi
13-09-2019
Lista e Institucioneve Publike
2018
Instituti i Statistikave
janar
1 Mar
2 Mër
3 Enj
4 Pre
5 Sht
6 Die
7 Hën
8 Mar
9 Mër
MF Ekonomia në fokus
10 Enj
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
BSH Statistika të sistemeve të pagave
BSH Tregues të shëndetit financiar
11 Pre
12 Sht
13 Die
14 Hën
15 Mar
16 Mër
17 Enj
IS Tregtia e Jashtme
18 Pre
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
19 Sht
20 Die
21 Hën
IS Aksidentet Rrugore
22 Mar
23 Mër
IS Lëvizjet e Shtetasve
24 Enj
25 Pre
MF Të dhënat faktike të detajuara në "Accrual" dhe "Cash"
26 Sht
27 Die
28 Hën
IS Statistikat e Transportit
MF Treguesit fiskal të konsoliduar vjetor 2018 paraprak
29 Mar
30 Mër
MF Ekonomia dhe Buxheti
MF Buletini vjetor 2018 i Statistikave Fiskale të Qeverisë paraprak
31 Enj
IS Statistikat e Krimeve
BSH Kursi i këmbimit në fund të periudhës
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
shkurt
1 Pre
IS Statistikat e Kulturës
2 Sht
3 Die
4 Hën
MF Statistikat Fiskale të Qeverisë
5 Mar
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
BSH Depozitat sipas rrethit
BSH Huatë sipas rrethit
BSH Agregatët monetarë
BSH Të dhëna të korporatave depozituese
BSH Depozitat e përfshira në paranë e gjerë
BSH Kredia për ekonominë
BSH Depozitat
BSH Huatë
BSH Normat e interesit
6 Mër
7 Enj
8 Pre
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
BSH Tregues të shëndetit financiar
BSH Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave
9 Sht
10 Die
11 Hën
BSH Statistika të sistemeve të pagave
12 Mar
MF Treguesit fiskal të konsoliduar të qeverisjes së përgjithshme (paraprak)
13 Mër
14 Enj
15 Pre
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
MF Statistikat Fiskale të Qeverisë
MF Treguesit fiskal të konsoliduar
16 Sht
17 Die
18 Hën
IS Popullsia e Shqipërisë
IS Treguesit Demografikë
IS Tregtia e Jashtme
MF Buletini vjetor 2018 i Statistikave Fiskale të Qeverisë
19 Mar
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
20 Mër
IS Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve
21 Enj
IS Aksidentet Rrugore
22 Pre
23 Sht
24 Die
25 Hën
IS Lëvizjet e Shtetasve
BSH Statistika të sistemeve të pagave
BSH Statistika të sistemeve të pagave
MF Statistikat Fiskale të Qeverisë
26 Mar
IS Projeksionet e Popullsisë
27 Mër
IS Statistikat e Transportit
MF Ekonomia në folus
28 Enj
IS Lejet e Ndërtimit
BSH Kursi i këmbimit në fund të periudhës
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
BSH Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit
BSH Agregatët monetarë
BSH Të dhëna të korporatave depozituese
BSH Depozitat e përfshira në paranë e gjerë
BSH Kredia për ekonominë
BSH Depozitat
BSH Huatë
BSH Normat e interesit
MF Buletini i Borxhit Publik
MF Regjistri i Borxhit Publik
MF Treguesit fiskal të konsoliduar të qeverisjes së përgjithshme (përfundimtar)
mars
1 Pre
MF Ekonomia në fokus
2 Sht
3 Die
4 Hën
IS Indeksi i Kushtimit në Ndërtim (për Banesa)
5 Mar
IS Indeksi i Çmimeve të Prodhimit
6 Mër
IS Indeksi i Çmimeve të Importit
7 Enj
IS Bilanci i Energjisë Elektrike
8 Pre
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
BSH Tregues të shëndetit financiar
9 Sht
10 Die
11 Hën
IS Pagat
IS Anketa Tremujore e Forcave të Punës
BSH Statistika të sistemeve të pagave
12 Mar
IS Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme
MF Të dhënat faktike të detajuara në "Accrual" dhe "Cash"
MF Treguesit fiskal të konsoliduar të qeverisjes së përgjithshme (paraprak)
13 Mër
IS Tregtia me Pakicë
14 Enj
15 Pre
IS Statistikat Afatshkurtra
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
16 Sht
17 Die
18 Hën
IS Tregtia e Jashtme
19 Mar
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
20 Mër
21 Enj
IS Aksidentet Rrugore
22 Pre
23 Sht
24 Die
25 Hën
IS Lëvizjet e Shtetasve
BSH Bilanci i pagave
BSH Borxhi i jashtëm bruto
BSH Statistika të pozicionit të investimeve ndërkombëtare
BSH Stoku i investimeve direkte sipas shtetit dhe aktivitetit ekonomik
BSH Fluksi i investimeve sipas shtetit dhe aktivitetit ekonomik
MF Statistikat Fiskale të Qeverisë
26 Mar
27 Mër
IS Statistikat e Transportit
28 Enj
29 Pre
IS Produkti i Prendshëm Bruto
IS Produkti i Brendshëm Bruto
BSH Kursi i këmbimit në fund të periudhës
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e korporatave të tjera financiare
BSH Agregatët monetarë
BSH Të dhëna të korporatave depozituese
BSH Depozitat e përfshira në paranë e gjerë
BSH Kredia për ekonominë
BSH Depozitat
BSH Huatë
BSH Normat e interesit
MF Ekonomia dhe buxheti
MF Ekonomia në Fokus
MF Treguesit fiskal të konsoliduar të qeverisjes së përgjithshme (përfundimtar)
30 Sht
31 Die
prill
1 Hën
2 Mar
3 Mër
4 Enj
5 Pre
6 Sht
7 Die
8 Hën
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
9 Mar
10 Mër
BSH Statistika të sistemeve të pagave
BSH Tregues të shëndetit financiar
MF Të dhënat faktike të detajuara në "Accrual" dhe "Cash"
11 Enj
12 Pre
MF Treguesit fiskal të konsoliduar të qeverisjes së përgjithshme (paraprak)
13 Sht
14 Die
15 Hën
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
16 Mar
17 Mër
IS Tregtia e Jashtme
18 Enj
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
19 Pre
20 Sht
21 Die
22 Hën
23 Mar
IS Lëvizjet e Shtetasve
IS Aksidentet Rrugore
24 Mër
IS Turizmi në Shifra
25 Enj
MF Statistikat Fiskale të Qeverisë
26 Pre
IS Llogaritë e flukseve të materialeve mjedisore
MF Ekonomia dhe buxheti
27 Sht
28 Die
29 Hën
30 Mar
IS Statistikat e Krimeve
IS Statistikat e Transportit
BSH Kursi i këmbimit në fund të periudhës
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
BSH Depozitat sipas rrethit
BSH Huatë sipas rrethit
BSH Agregatët monetarë
BSH Të dhëna të korporatave depozituese
BSH Depozitat e përfshira në paranë e gjerë
BSH Kredia për ekonominë
BSH Depozitat
BSH Huatë
BSH Normat e interesit
MF Borxhit Publik dhe Regjistri i Borxhit Publik
MF Ekonomia ne fokus
MF Treguesit fiskal të konsoliduar të qeverisjes së përgjithshme (përfundimtar)
MF Buletini i Statistikave Fiskale të Qeverisë
maj
1 Mër
2 Enj
IS Statistikat e Kulturës
3 Pre
IS Tregu i Punës
MF Treguesit kryesorë makroekonomik
4 Sht
5 Die
6 Hën
7 Mar
8 Mër
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
9 Enj
10 Pre
IS Shqipëria në Shifra
BSH Statistika të sistemeve të pagave
BSH Tregues të shëndetit financiar
BSH Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave
11 Sht
12 Die
13 Hën
MF Të dhënat faktike të detajuara në "Accrual" dhe "Cash"
14 Mar
IS Treguesit Demografikë
MF Treguesit fiskal të konsoliduar të qeverisjes së përgjithshme (paraprak)
15 Mër
IS Diplomimet në Arsimin Universitar
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
16 Enj
17 Pre
IS Tregtia e Jashtme
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
18 Sht
19 Die
20 Hën
21 Mar
IS Aksidentet Rrugore
22 Mër
IS Shkaqet e Vdekjeve
23 Enj
IS Lëvizjet e Shtetasve
24 Pre
IS Dhuna ndaj Grave dhe Vajzave
IS Bilanci i Energjisë Elektrike
MF Statistikat fiaskale të qeverisë
25 Sht
26 Die
27 Hën
IS Statistikat e Transportit
BSH Statistika të sistemeve të pagave
28 Mar
IS Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit në Ndërmarrje
29 Mër
IS Produkti i Brendshëm Bruto Rajonal
30 Enj
IS Llogaritë Kombëtare sipas Sektorëve Institucional
BSH Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit
BSH Agregatët monetarë
BSH Të dhëna të korporatave depozituese
BSH Depozitat e përfshira në paranë e gjerë
BSH Kredia për ekonominë
BSH Depozitat
BSH Huatë
BSH Normat e interesit
31 Pre
IS Lejet e Ndërtimit
BSH Kursi i këmbimit në fund të periudhës
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
qershor
1 Sht
2 Die
3 Hën
IS Regjistri Statistikor i Ndërmarrjeve
4 Mar
5 Mër
IS Indeksi i Kushtimit në Ndërtim (për Banesa)
6 Enj
IS Indeksi i Çmimeve të Importit
7 Pre
IS Indeksi i Çmimeve të Prodhimit
8 Sht
9 Die
10 Hën
IS Pagat
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
IS Anketa Tremujore e Forcave të Punës
BSH Statistika të sistemeve të pagave
BSH Tregues të shëndetit financiar
BSH Bilanci i pagave
BSH Borxhi i jashtëm bruto
MF Të dhënat faktike të detajuara në "Accrual" dhe "Cash"
11 Mar
12 Mër
IS Burra dhe Gra
MF Treguesit fiskal të konsoliduar të qeverisjes së përgjithshme (paraprak)
13 Enj
14 Pre
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
15 Sht
16 Die
17 Hën
IS Tregtia e Jashtme
18 Mar
IS Tregtia me Pakicë
IS Indeksi i Harmonizuar I Çmimeve të Konsumit
19 Mër
IS Statistikat Afatshkurtra
20 Enj
21 Pre
IS Aksidentet Rrugore
22 Sht
23 Die
24 Hën
IS Statistikat e Pylltarisë dhe Biodiversitetit
25 Mar
IS Lëvizjet e Shtetasve
BSH Statistika të pozicionit të investimeve ndërkombëtare
BSH Stoku i investimeve direkte sipas shtetit dhe aktivitetit ekonomik
BSH Fluksi i investimeve sipas shtetit dhe aktivitetit ekonomik
MF Statistikat fiaskale të qeverisë
26 Mër
IS Tregtia e Jashtme e Mallrave sipas Karakteristikave të Ndërmarrjeve
27 Enj
IS Statistikat e Transportit
MF Ekonomia dhe buxheti
28 Pre
BSH Kursi i këmbimit në fund të periudhës
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e korporatave të tjera financiare
BSH Agregatët monetarë
BSH Të dhëna të korporatave depozituese
BSH Depozitat e përfshira në paranë e gjerë
BSH Kredia për ekonominë
BSH Depozitat
BSH Huatë
BSH Normat e interesit
MF Treguesit fiskal të konsoliduar të qeverisjes së përgjithshme (përfundimtar)
MF Pasqyrat financiare vjetore
29 Sht
30 Die
korrik
1 Hën
IS Produkti i Brendshëm Bruto
2 Mar
3 Mër
4 Enj
5 Pre
6 Sht
7 Die
8 Hën
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
9 Mar
10 Mër
BSH Statistika të sistemeve të pagave
BSH Tregues të shëndetit financiar
MF Të dhënat faktike të detajuara në "Accrual" dhe "Cash"
11 Enj
IS Rezultatet e Vrojtimit Vjetor të Qumështit dhe nën Produkteve të tij
12 Pre
MF Treguesit fiskal të konsoliduar të qeverisjes së përgjithshme (paraprak)
13 Sht
14 Die
15 Hën
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
16 Mar
17 Mër
IS Tregtia e Jashtme
18 Enj
IS Taksat Mjedisor
19 Pre
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
20 Sht
21 Die
22 Hën
IS Aksidentet Rrugore
23 Mar
IS Lëvizjet e Shtetasve
24 Mër
IS Treguesit e Shëndetit Publik
25 Enj
MF Statistikat fiaskale të qeverisë
26 Pre
27 Sht
28 Die
29 Hën
IS Statistikat e Transportit
MF Ekonomia dhe buxheti
MF Treguesit fiskal të konsoliduar të qeverisjes së përgjithshme (përfundimtar)
30 Mar
IS Statistikat e Bujqësisë dhe Blegtorisë
BSH Depozitat sipas rrethit
BSH Huatë sipas rrethit
BSH Agregatët monetarë
BSH Të dhëna të korporatave depozituese
BSH Depozitat e përfshira në paranë e gjerë
BSH Kredia për ekonominë
BSH Depozitat
BSH Huatë
BSH Normat e interesit
31 Mër
BSH Kursi i këmbimit në fund të periudhës
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
MF Buletini i Statistikave fiskale të qeverisë
MF Buletini i Borxhit Publik dhe Regjistri Borxhit Publik
MF Ekonomia në fokus
gusht
1 Enj
2 Pre
3 Sht
4 Die
5 Hën
IS Statistikat e Kulturës
6 Mar
7 Mër
8 Enj
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
9 Pre
BSH Tregues të shëndetit financiar
BSH Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave
10 Sht
11 Die
12 Hën
13 Mar
BSH Statistika të sistemeve të pagave
MF Të dhënat faktike të detajuara në "Accrual" dhe "Cash"
14 Mër
IS Treguesit Demografikë
MF Treguesit fiskal të konsoliduar të qeverisjes së përgjithshme (paraprak)
15 Enj
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
16 Pre
17 Sht
18 Die
19 Hën
IS Tregtia e Jashtme
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
20 Mar
21 Mër
IS Aksidentet Rrugore
22 Enj
IS Të huajt dhe azilkërkuesit në Shqipëri
23 Pre
IS Lëvizjet e Shtetasve
24 Sht
25 Die
26 Hën
IS Bilanci i Energjisë Elektrike
BSH Statistika të sistemeve të pagave
MF Statistikat fiaskale të qeverisë
27 Mar
IS Statistikat e Transportit
MF Ekonomia dhe buxheti
28 Mër
29 Enj
BSH Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit
BSH Agregatët monetarë
BSH Të dhëna të korporatave depozituese
BSH Depozitat e përfshira në paranë e gjerë
BSH Kredia për ekonominë
BSH Depozitat
BSH Huatë
BSH Normat e interesit
MF Treguesit fiskal të konsoliduar të qeverisjes së përgjithshme (përfundimtar)
30 Pre
IS Lejet e Ndërtimit
BSH Kursi i këmbimit në fund të periudhës
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
31 Sht
shtator
1 Die
2 Hën
IS Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve Bujqësore
MF Ekonomia në fokus
3 Mar
IS Indeksi i Kushtimit në Ndërtim (për Banesa)
4 Mër
IS Indeksi i Çmimeve të Prodhimit
5 Enj
6 Pre
IS Indeksi i Çmimeve të Importit
7 Sht
8 Die
9 Hën
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
MF Të dhënat faktike të detajuara në "Accrual" dhe "Cash"
10 Mar
BSH Statistika të sistemeve të pagave
BSH Tregues të shëndetit financiar
BSH Bilanci i pagave
BSH Borxhi i jashtëm bruto
MF Treguesit fiskal të konsoliduar të qeverisjes së përgjithshme (paraprak)
11 Mër
IS Pagat
IS Anketa Tremujore e Forcave të Punës
12 Enj
IS Statistikat e Peshkimit
13 Pre
IS Lista e Institucioneve Publike
14 Sht
15 Die
16 Hën
IS Rezultatet e Vrojtimit Vjetor mbi Mbetjet e Ngurta Urbane
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
17 Mar
IS Tregtia e Jashtme
18 Mër
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
19 Enj
IS Tregtia me Pakicë
20 Pre
IS Statistikat Afatshkurtra
21 Sht
22 Die
23 Hën
IS Aksidentet Rrugore
24 Mar
IS Lëvizjet e Shtetasve
25 Mër
IS Rezultatet e Anketës së Buxhetit të Familjes
BSH Statistika të pozicionit të investimeve ndërkombëtare
BSH Stoku i investimeve direkte sipas shtetit dhe aktivitetit ekonomik
BSH Fluksi i investimeve sipas shtetit dhe aktivitetit ekonomik
MF Statistikat fiaskale të qeverisë
26 Enj
IS Statistikat e Transportit
27 Pre
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e korporatave të tjera financiare
BSH Agregatët monetarë
BSH Të dhëna të korporatave depozituese
BSH Depozitat e përfshira në paranë e gjerë
BSH Kredia për ekonominë
BSH Depozitat
BSH Huatë
BSH Normat e interesit
MF Ekonomia dhe buxheti
MF Treguesit fiskal të konsoliduar të qeverisjes së përgjithshme (përfundimtar)
28 Sht
29 Die
30 Hën
IS Produkti i Brendshëm Bruto
BSH Kursi i këmbimit në fund të periudhës
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
tetor
1 Mar
MF Ekonomia në fokus
2 Mër
3 Enj
4 Pre
5 Sht
6 Die
7 Hën
8 Mar
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
9 Mër
10 Enj
BSH Statistika të sistemeve të pagave
BSH Tregues të shëndetit financiar
MF Të dhënat faktike të detajuara në "Accrual" dhe "Cash"
11 Pre
MF Treguesit fiskal të konsoliduar të qeverisjes së përgjithshme (paraprak)
12 Sht
13 Die
14 Hën
15 Mar
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
16 Mër
17 Enj
IS Inovacioni i Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme në Shqipëri
IS Tregtia e Jashtme
18 Pre
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
19 Sht
20 Die
21 Hën
IS Aksidentet Rrugore
22 Mar
23 Mër
IS Lëvizjet e Shtetasve
24 Enj
25 Pre
MF Statistikat fiaskale të qeverisë
26 Sht
27 Die
28 Hën
IS Statistikat e Transportit
MF Ekonomia dhe buxheti
29 Mar
IS Tabelat e Burim Përdorimeve dhe Input-Output në Shqipëri
MF Treguesit fiskal të konsoliduar të qeverisjes së përgjithshme (përfundimtar)
MF Buletini i statistikave fiskale të qeverisë
MF GFS/IMF- Statistikat Financiare të Qeverisë (përfundimtar)
30 Mër
BSH Depozitat sipas rrethit
BSH Huatë sipas rrethit
BSH Agregatët monetarë
BSH Të dhëna të korporatave depozituese
BSH Depozitat e përfshira në paranë e gjerë
BSH Kredia për ekonominë
BSH Depozitat
BSH Huatë
BSH Normat e interesit
31 Enj
IS Turizmi në Familje
BSH Kursi i këmbimit në fund të periudhës
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
MF Buletini i Borxhit Publik dhe Regjistri i Borxhit Publik
MF Ekonomia në fokus
nëntor
1 Pre
IS Statistikat e Kulturës
2 Sht
3 Die
4 Hën
5 Mar
6 Mër
7 Enj
8 Pre
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
BSH Tregues të shëndetit financiar
BSH Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave
9 Sht
10 Die
11 Hën
IS Rezultatet Paraprake të Anketës Strukturore të Ndërmarrjeve
BSH Statistika të sistemeve të pagave
MF Të dhënat faktike të detajuara në "Accrual" dhe "Cash"
12 Mar
MF Treguesit fiskal të konsoliduar të qeverisjes së përgjithshme (paraprak)
13 Mër
14 Enj
IS Treguesit Demografikë
15 Pre
IS Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit në Familje
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
16 Sht
17 Die
18 Hën
IS Tregtia e Jashtme
19 Mar
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
20 Mër
21 Enj
IS Aksidentet Rrugore
22 Pre
IS Vjetari Statistikor Rajonal
IS Bilanci i Energjisë Elektrike
23 Sht
24 Die
25 Hën
BSH Statistika të sistemeve të pagave
BSH Llogaritë financiare të sektorit financiar
MF Llogaritë financiare të sektorit jo rezident
MF Llogaritë financiare të sektorit të qeverisë së përgjithshme
BSH Llogaritë financiare të sektorit të korporatave jo financiare dhe ekonomive
BSH Llogaritë financiare të të gjithë sektorëve
MF Statistikat fiaskale të qeverisë
26 Mar
IS Statistikat e Transportit
IS Lëvizjet e Shtetasve
27 Mër
IS Lejet e Ndërtimit
BSH Kursi i këmbimit në fund të periudhës
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
BSH Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit
BSH Agregatët monetarë
BSH Të dhëna të korporatave depozituese
BSH Depozitat e përfshira në paranë e gjerë
BSH Kredia për ekonominë
BSH Depozitat
BSH Huatë
BSH Normat e interesit
MF Ekonomia dhe buxheti
28 Enj
29 Pre
30 Sht
MF Treguesit fiskal të konsoliduar të qeverisjes së përgjithshme (përfundimtar)
dhjetor
1 Die
2 Hën
MF Ekonomia në fokus
3 Mar
4 Mër
IS Indeksi i Kushtimit në Ndërtim (për Banesa)
5 Enj
IS Indeksi i Çmimeve të Prodhimit
6 Pre
IS Indeksi i Çmimeve të Importit
7 Sht
8 Die
9 Hën
10 Mar
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
BSH Statistika të sistemeve të pagave
BSH Tregues të shëndetit financiar
BSH Bilanci i pagave
BSH Borxhi i jashtëm bruto
11 Mër
IS Pagat
12 Enj
IS Tregtia me Pakicë
MF Treguesit fiskal të konsoliduar të qeverisjes së përgjithshme (paraprak)
13 Pre
IS Statistikat Afatshkurtra
14 Sht
15 Die
16 Hën
IS Statistikat mbi të Ardhurat dhe Nivelin e Jetesës
IS Regjistrimet në Arsimin Parauniversitar
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
17 Mar
IS Anketa Tremujore e Forcave të Punës
IS Tregtia e Jashtme
18 Mër
IS Vjetari Statistikor
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
19 Enj
IS Ndërmarrjet e Huaja në Shqipëri
20 Pre
IS SDG
IS Kalendari i Publikimeve të INSTAT
21 Sht
22 Die
23 Hën
IS Aksidentet Rrugore
24 Mar
IS Produkti i Brendshëm Bruto
BSH Statistika të pozicionit të investimeve ndërkombëtare
BSH Stoku i investimeve direkte sipas shtetit dhe aktivitetit ekonomik
BSH Fluksi i investimeve sipas shtetit dhe aktivitetit ekonomik
MF Statistikat fiaskale të qeverisë
25 Mër
26 Enj
IS Lëvizjet e Shtetasve
27 Pre
IS Statistikat e Transportit
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e korporatave të tjera financiare
BSH Agregatët monetarë
BSH Të dhëna të korporatave depozituese
BSH Depozitat e përfshira në paranë e gjerë
BSH Kredia për ekonominë
BSH Depozitat
BSH Huatë
BSH Normat e interesit
MF Ekonomia dhe buxheti
MF Treguesit fiskal të konsoliduar të qeverisjes së përgjithshme (përfundimtar)
28 Sht
29 Die
30 Hën
31 Mar
BSH Kursi i këmbimit në fund të periudhës
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare