Shqipëria në Shifra, 2013

26-11-2014

Shqipëria në Shifra paraqet në mënyre sintetike të dhëna statistikore për zhvillimin ekonomik dhe shoqëror të Shqipërisë. Botimi përmban 23 kapituj: të dhëna të përgjithshme, demografi, forcat e punës, pagat, mbrojtja sociale, arsimi, shëndetësia, tregues makroekonomikë, statistika financiare, financat publike, çmimet, regjistri i ndërmarrjeve, ndërtimi, transporti, komunikacioni, industria, tregtia me pakicë, tregtia e jashtme, bujqësia, peshkimi, pyjet, mjedisi, turizmi. Botimi është në shqip dhe anglisht.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al