Anketa e Kostove të Punës 2013

Anketa e Kostove të Punës kryhet pranë ndërmarrjeve dhe përbën një nga burimet kryesore për të matur nivelet dhe përbërjen e kostove të punës, Kostot e punës përbëjnë komponentin më të rëndësishëm të kostos së prodhimit të të mirave dhe shërbimeve dhe i korrespondojnë kostove të një punëdhënësi për punësimin e stafit punonjës. Objektivi kryesor i Anketës së Kostove të Punës është mbledhja e informacionit mbi strukturën e kostove të ndërmarrjeve për faktorin e prodhimit punë, Anketa e Kostove të Punës në Shqipëri është kryer pranë ndërmarrjeve me 10 të punësuar e lart dhe mbulon të gjitha aktivitetet ekonomike përveç aktiviteteve: "Bujqësi, Pyje, Peshkim; Aktivitetet të familjeve si punëdhënës; Aktivitete të prodhimit të mallrave e shërbimeve të pandryshueshme të familjeve për përdorimin e vet; dhe Aktivitete të organizatave dhe organizmave ndërkombëtare, Anketa është kryer në fund të vitit 2013 dhe viti financiar për të cilin janë mbledhur të dhënat është viti 2012.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al