Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve Ekonomike, 2013

23-02-2015

Publikimi "Rezultatet e anketës strukturore pranë ndërmarrjeve ekonomike" përmban të dhëna të detajuara për aktivitetet ekonomike jo bujqësore, sipas degëve të ekonomisë dhe sipas madhësisë së ndërmarrjeve në nivel vendi.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al