Regjistri Statistikor i Ndërmarrjeve, 2014

Regjistri i Ndërmarrjeve është bazë për hartimin e statistikave të nevojshme për dhënien e treguesve afatshkurtër dhe të zhvillimeve strukturore ekonomike. Ky regjistër bazohet në informacionin e marrë nga burimet administrative si: Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve (DPT), Qendra Kombëtare e Regjistrimit (QKR) si dhe nga vrojtimet statistikore që organizon INSTAT apo agjencitë statistikore Regjistri Statistikor i Ndërmarrjeve shërben për qëllime statistikore dhe identifikon qartësisht njësitë, në mënyrë që: Të lejojë marrjen e informacionit për to nëpërmjet burimeve administrative; Të lejojë përgatitjen e kampionëve, koordinimin e anketave dhe për grupimin e rezultateve të tyre; Të lejojë analizën demografike të popullsisë së ndërmarrjeve dhe njësive lidhur me to...lexoni më shumë

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al