Shqipëria në Shifra 2014

Shqipëria në Shifra paraqet në mënyre sintetike të dhëna statistikore për zhvillimin ekonomik dhe shoqëror të Shqipërisë. Botimi përmban 16 kapituj: Demografia, Statistika Juridike, Parlamenti, Arsimimi dhe Njohuritë, Shëndetësia, Kultura, Papunësia, Punësimi, Çmimet dhe Konsumi, Tregtia me Pakicë, Tregtia e Jashtme, Transporti, Turizmi, Llogaritë Kombëtare, Banka, Regjistri i Ndërmarrjeve. Botimi është në shqip.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al