Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve Ekonomike, 2014

23-02-2016

Publikimi "Rezultatet e anketës strukturore pranë ndërmarrjeve ekonomike" përmban të dhëna të detajuara për aktivitetet ekonomike jo bujqësore, sipas degëve të ekonomisë dhe sipas madhësisë së ndërmarrjeve në nivel vendi

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al