Burra dhe Gra në Shqipëri, 2017

09-06-2017

"Burrat dhe Gratë në Shqipëri 2017" është një botim i cili publikohet me periodicitet vjetor nga INSTAT. Qëllimi kryesor i publikimit është të paraqesë të dhëna të ndara sipas gjinisë duke synuar që të gjitha statistikat jo vetëm duhen mbledhur, analizuar dhe prezantuar sipas gjinisë, por dhe të reflektojnë problematikat e shoqërisë për monitorimin e politikave ndër-sektoriale në kuadër të arritjes së barazisë gjinore.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al