Regjistri i Ndërmarrjeve, 2018

03-06-2019

Publikimi “Regjistri i ndërmarrjeve, 2018” përmban të dhëna të detajuara për njësitë ekonomike që ushtrojnë aktivitet ekonomik brenda territorit të Republikës së Shqipërisë. Treguesit në këtë botim bazohen në regjistrin statistikor të ndërmarrjeve të vitit 2018, i cili përmban të gjitha njësitë ligjore, ndërmarrjet, aktivitetet ekonomike të të cilave kontribuojnë në Prodhimin e Brendshëm Bruto (P.B.B).

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al