Ftesë për artikuj

Të dashur miq dhe kolegë,

Revista “KËRKIMI- Revista e Statistikave dhe Analizave Social Ekonomike”, e publikuar nga Instituti i Statistikave, ju fton të bëheni pjesë e saj, duke promovuar punime të cilat synojnë të kontribuojnë në kërkimin shkencor dhe politikat social-ekonomike.

Kjo revistë shërben jo vetëm si një platformë për kërkuesit në shkëmbimin e metodave të mbledhjes dhe analizës së të dhënave, por edhe dhe si urë lidhëse midis statisticienëve, kërkuesve dhe praktikuesve.

Artikujt duhet të jenë:

  • Artikuj akademik me një gjatësi mbi 3000-13000 fjalë në formën e një kërkimi empirik, i cili duhet të ketë strukturë të mirë përcaktuar si: Titullin, Autorët dhe kontaktet, Abstraktin, Trupin e artikullit dhe Konkluzionet.
  • Artikuj informativ me gjatësi deri në 3000 fjalë, në formën e një “shpjeguesi metodologjik” apo “research notes”.

 

Një informacion më i detajuar mbi strukturën e artikujve gjendet në faqen e webit të INSTAT, ku është një hapësirë e dedikuar për revistën Kërkimi  

http://www.instat.gov.al/al/publikime/revista-kërkimi/

Artikujt do të jenë të disponueshëm për të gjithë publikun dhe pranimi i tyre është pa pagesë.

Afatet për dërgimin e artikujve informativë janë si më poshtë: 

  • Dërgimi i abstraktit:  15 Korrik 2020
  • Konfirmimi i abstraktit:  31 Korrik 2020
  • Dërgimi i artikullit të plotë:  31 Gusht 2020

Afatet për dërgimin e artikujve akademikë janë si më poshtë: 

  • Dërgimi i abstraktit:  31 Korrik 2020
  • Konfirmimi i abstraktit:  15 Shtator 2020
  • Dërgimi i artikullit të plotë:  15 Nëntor 2020

Artikujt të dërgohen në adresën email: Revistakerkimi@instat.gov.al  

Ju faleminderit!