Takim konsultativ në kuadër të përgatitjes së projektligjit “Për Censin e Popullsisë dhe Banesave 2020”

03 Kor 2018 - 03 Kor 2018
INSTAT

INSTAT ka zhvilluar përgatitjen e kuadrit ligjor që do të shërbejë për kryerjen me sukses të Censit të ardhshëm të Popullsisë dhe Banesave. Hapi kryesor në këtë aspekt është përgatitja e projektligjit të ri të Censit, i cili do të mundësojë përafrimin e standardeve të reja të Kombeve të Bashkuara dhe Eurostat për censet e ardhshme.

Draftin e parë të projektligjit e gjeni ne linkun: http://www.instat.gov.al/al/temat/censet/censusi-i-popullsis%C3%AB-dhe-banesave/#tab1.