Takim Konsultativ teknik mbi Draft Pyetësorin e Censit 2020 mbi karakteristikat e ndërtesave dhe banesave

22 Jan 2019 - 22 Jan 2019
Instituti i Statistikave

Takim Konsultativ teknik mbi Draft Pyetësorin e Censit 2020 mbi karakteristikat e ndërtesave dhe banesave

Dokumentet e Aktivitetit