Konsultime të hapura për komunitetin global të të dhënave, në përgjigje të COVID-19 UNWDF 2020

Grupit i Nivelit të Lartë për Partneritet, Koordinim dhe ndërtim të kapaciteteve për statistikat për Axhendën e vitit 2030 për zhvillim të qëndrueshëm - HLG PCCB ka përgatitur një deklaratë të shkurtër që paraqet përgjigjen e Komunitetit Global të të Dhënave ndaj COVID-19, me çështjet kryesore me të cilat përballet komuniteti statistikor në këtë kohë, veprimet kryesore që komuniteti duhet të ndjekë rreth të dhënave dhe angazhimeve për të ardhmen.

Konsultimi do të zgjasë nga data 5 gusht deri më 10 shtator dhe një version version i përgjigjes së Komunitetit të të Dhënave Global ndaj COVID-19 mund të gjenden në linkun më poshtë:https://unstats.un.org/sdgs/files/meetings/Open-consultation-on-the-Global-Data-Communitys-response-to-COVID-19/Global%20data%20communitys%20response%20to%20COVID-19.pdf

Për më shumë informacione mbi konsultimin link-u në vijim: https://unstats.un.org/sdgs/hlg/Open-consultation-on-the-Global-Data-Communitys-response-to-COVID-19  dhe mbi forumin link-u në vijim: https://unstats.un.org/unsd/undataforum/index.html