Kërko të dhëna

Kërko të dhëna

Për të kërkuar të dhëna statistikore apo informacione të ndryshme, çdo i interesuar mund të konsultohet me faqen e INSTAT, www.instat.gov.al, ku gjendet të dhënat sipas tematikave.

Nëse ju nuk keni mundësi të gjeni të dhënat statistikore apo informacionin e dëshiruar në website-n tonë, mund të dërgoni kërkesë/ankesën nëpërmjet formateve të mëposhtme:

  • Email: info@instat.gov.al
  • Në rrugë postare/ Adresa: Instituti i Statistikave - Tiranë, Bul. "Zhan D'ark", Nr .3 Tiranë, Shqipëri
  • Telefonia:  +(355) 42222411
  • Plotësimi i formatit të kërkesës në ambientet e pritjes pranë INSTAT ose mund ta shkarkoni në linkun e mëposhtëm:
  • Aplikacioni të INSTAT për kërkesë/ankesave (Aplikacioni)

Shkarkoni:

FORMAT KËRKESE

Pasi kërkesa vjen pranë INSTAT, ajo procedohet sipas afateve ligjore.