Kërkesë të dhënash formulari

I nderuar përdorues,

Nëse ju nevojiten të dhëna mikro nga vrojtimet e INSTAT të cilat përdoren vetëm për qëllime kërkimore-shkencore, ju lutemi kosultohuni me rregulloren për të drejtat e hyrjas në të dhënat mikro në linkun më poshtë:

“E drejta për hyrje në të dhënat mikro”


Nëse ju nuk keni mundësi të gjeni të dhënat statistikore apo informacionin
e dëshiruar në website-n tonë, mund të dërgoni pyetjen në formën e mëposhtme.