Bordi Drejtues i INSTAT

Bordi Drejtues i INSTAT

Bordi drejtues është organi drejtues i INSTAT-it, i cili ka për detyrë të përcaktojë strategjinë e zhvillimit të institucionit dhe të propozojë planet për zbatimin e buxhetit dhe mënyrën e shpërndarjes së të ardhurave të tij. Detyrat e Bordit përcaktohen në ligjin nr. 17/2018 “Për statistikat zyrtare”. Bordi përbëhet nga të gjithë nëpunësit civilë të INSTAT-it të cilët janë të paktën të nivelit të mesëm drejtues, duke iu referuar strukturës organizative të miratuar me vendimin e Kuvendit.

Rregullorja e Bordit Drejtues të INSTAT

Bordi drejtues i Institutit të Statistikave përbëhet nga:

 1. Znj.Elsa Dhuli, Zëvendëskryetare e Bordit Drejtues;
 2. Z. Maldi Dema, Anëtar dhe anëtar mbikqyrës për punën e sekretariatin e bordit drejtues;
 3. Znj.Helda Mitre, Anëtare
 4. Z.Ervin Shameti, Anëtar
 5. Z. Etugert Llazi, Anëtar
 6. Znj.Elona Sevrani, Anëtare
 7. Znj. Majlinda Nesturi, Anëtare
 8. Z. Altin Xhikneli, Anëtar
 9. Znj. Alma Kondi, Anëtare

Sekretariati i Bordit Drejtues:

 1. Znj. Estela Karaj
 2. Znj. Gresjana Dervishi
 3. Znj. Silvana Shehu