Bordi Drejtues i INSTAT

Bordi Drejtues i INSTAT

Bordi drejtues është organi drejtues i INSTAT-it, i cili ka për detyrë të përcaktojë strategjinë e zhvillimit të institucionit dhe të propozojë planet për zbatimin e buxhetit dhe mënyrën e shpërndarjes së të ardhurave të tij. Detyrat e Bordit përcaktohen në ligjin nr. 17/2018 “Për statistikat zyrtare”. Bordi përbëhet nga të gjithë nëpunësit civilë të INSTAT-it të cilët janë të paktën të nivelit të mesëm drejtues, duke iu referuar strukturës organizative të miratuar me vendimin e Kuvendit.

Bordi drejtues i Institutit të Statistikave përbëhet nga:

 1. Znj. Delina Ibrahimaj, Kryetare e Bordit Drejtues;
 2. Z. Alban Çela, Zëvendëskryetar i Bordit Drejtues;
 3. Z. Maldi Dema, Anëtar dhe anëtar mbikqyrës për punën e sekretariatin e bordit drejtues;
 4. Znj.Elsa Dhuli,  Anëtare
 5. Znj.Helda Mitre, Anëtare
 6. Z. Klajd Shuka, Anëtar
 7. Z.Ervin Shameti, Anëtar
 8. Z. Etugert Llazi, Anëtar
 9. Znj.Elona Sevrani, Anëtare

Sekretariati i Bordit Drejtues:

 1. Znj. Kledia Ramizi
 2. Znj. Estela Karaj
 3. Znj. Enxhi Kara