Bordi Drejtues i INSTAT

Bordi Drejtues i INSTAT

Bordi drejtues është organi drejtues i INSTAT-it, i cili ka për detyrë të përcaktojë strategjinë e zhvillimit të institucionit dhe të propozojë planet për zbatimin e buxhetit dhe mënyrën e shpërndarjes së të ardhurave të tij. Detyrat e Bordit përcaktohen në ligjin nr. 17/2018 “Për statistikat zyrtare”. Bordi përbëhet nga të gjithë nëpunësit civilë të INSTAT-it të cilët janë të paktën të nivelit të mesëm drejtues, duke iu referuar strukturës organizative të miratuar me vendimin e Kuvendit.

Rregullorja e Bordit Drejtues të INSTAT

Bordi drejtues i Institutit të Statistikave përbëhet nga:

 1. Znj. Elsa Dhuli, Kryetar
 2. Z. Maldi Dema, Zëvendëskryetar
 3. Znj. Kesjana Halili, Anëtar
 4. Znj. Helda Mitre, Anëtar
 5. Znj. Elona Sevrani, Anëtar
 6. Znj. Majlinda Nesturi, Anëtar
 7. Z. Elton Alika, Anëtar
 8. Z. Denis Kristo, Anëtar
 9. Znj. Olsida Capo, Anëtar
 10. Znj. Liljana Brahja, Anëtar
 11. Z. Ervin Shameti, Anëtar
 12. Znj. Alma Kondi, Anëtar
 13. Z. Altin Xhikneli, Anëtar

Sekretariati i Bordit Drejtues:

 1. Znj. Estela Karaj
 2. Znj. Gresjana Dervishi
 3. Znj. Silvana Shehu