Kontaktet e institucionit

Instituti i Statistikave - Tiranë
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35, Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Telefon
+355 (4) 2233356 / 2233358