Plani Vjetor i INSTAT

Plani vjetor i INSTAT përcakton prioritetet kryesore për vitin 2018. Plani detajon punët që do të kryhen nga INSTAT gjatë vitit, duke përshkruar punët rutinë dhe ato të reja të planifikuara në kuadër të PSZ, në kuadër të përmirësimit të cilësisë statistikore, rritjes së numrit të burimeve administrative të të dhënave dhe rritjen e numrit të treguesve, gjithmonë me qëllim përafrimin e standardeve me ato të BE.

Plani Vjetor, 2018