Struktura Organizative

Struktura organizative e INSTAT propozohet nga Këshilli i Statistikave dhe miratohet me urdhër te veçantë nga Kryeministri. Numri i përgjithshem i punonjësve të INSTAT (përfshirë  dhe Drejtoritë e Statistikave në rrethe) miratohet çdo vit nga Këshilli i Ministrave. Rekrutimi i nëpunësve të INSTAT-it bëhet sipas rregullave të përcaktuara në ligjin nr. 152/2013 "Për nëpunësin civil", i ndryshuar.

Drejtori i Përgjithshëm
Vakant

Sekretar i Përgjithshëm
Vakant

Drejtor i Drejtorisë së Përgjithshme të Prodhimit Statistikor
Elsa Dhuli
EDhuli@instat.gov.al

Drejtor i Drejtorisë së Përgjithshme të Teknologjisë

së Informacionit dhe Mbledhjes së të Dhënave

Helda Mitre

HMitre@instat.gov.al

Drejtor i Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve

Mbështetese dhe Koordinimit

Vakant

Drejtoria e Komunikimit dhe Publikimeve
Altin Xhikneli
Axhikneli@instat.gov.al 

Drejtoria e Statistikave Ekonomike
Vakant

Drejtoria e Statistikave Sociale
Majlinda Nesturi
MNesturi@instat.gov.al

Drejtoria e Llogarive Kombëtare
Elona Sevrani
esevrani@instat.gov.al

Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit
Alma Kondi
Akondi@instat.gov.al

Drejtoria e Statistikave Rajonale dhe Gjeoinformacionit
Ervin Shameti
eshameti@instat.gov.al

Drejtoria e  Financës dhe Projekteve
Liljana Brahja

lmidha@instat.gov.al

Drejtoria e Statistikave të Bujqësisë dhe Mjedisit
Denis Kristo

dkristo@instat.gov.al

Drejtoria e Çështjeve Ligjore dhe Koordinimit
Maldi Dema

mdema@instat.gov.al

Drejtoria e Statistikave të Sektorit Real
Elton Alika

ealiko@instat.gov.al