Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 "Për të Drejtën e Informimit" është përgatitur programi i transparencës për Institutin e Statistikave, INSTAT. Ky program përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së autoritetit në kuadër të ligjit nr.119/2014 "Për të Drejtën e Informimit"(LDI).

Programi i Transparencës INSTAT

Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve 

Koordinator për të Drejtën e Informimit:

Altin Xhikneli
Instituti i Statistikave
E-mail:  axhikneli@instat.gov.al