Struktura Organizative

Struktura organizative e INSTAT propozohet nga Këshilli i Statistikave dhe miratohet me urdhër te veçantë nga Kryeministri. Numri i  përgjithshem i punonjësve të INSTAT ( përfshirë  dhe Drejtoritë e Statistikave në rrethe ) miratohet cdo vit nga Këshilli i Ministrave. Rekrutimi i nëpunësve të INSTAT-it bëhet sipas rregullave të përcaktuara në ligjin nr. 152/2013 "Per nepunesin civil", i ndryshuar.

Drejtori i Përgjithshëm
Delina Ibrahimaj
dibrahimaj@instat.gov.al

Koordinator për Sistemit Statistikor Kombëtar
Maldi Dema
mdema@instat.gov.al

Koordinator për Cilësinë Statistikore
Elsa Dhuli
edhuli@instat.gov.al

Drejtoria e Statistikave Ekonomike
Etugert Llazi
ellazi@instat.gov.al

Drejtoria e Statistikave Sociale
Ledia Thomo
lthomo@instat.gov.al

Drejtoria e Llogarive Kombëtare
Elona Sevrani
esevrani@instat.gov.al

Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit
Helda Mitre
hmitre@instat.gov.al

Drejtoria e Statistikave Rajonale
Ervin Shameti
eshameti@instat.gov.al

Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve
Klajd Shuka

kshuka@instat.gov.al

Drejtoria e Statistikave të Bujqësisë dhe Mjedisit
Alban Çela
acela@instat.gov.al

Drejtoria e Integrimit Europian, Koordinimit të Projekteve

Drejtoria e Statistikave të Sektorit Real
Elirjeta Pepaj
epepaj@instat.gov.al