Vende të lira


Njoftim për vende të lira pune

Instituti i Statistikave (INSTAT), kërkon të punësojë punonjës me kontratë pune në pozicionin "Anketues" dhe "Kontrollorë" për plotësimin e nevojave me punonjës mbështetës për kryerjen e vrojtimit "Përditësimi i hartave të zonave të censusit 2017".

TERMAT E REFERENCËS DHE KRITERET E PËRZGJEDHJES PËR STAFIN NDIHMËS TË ANGAZHUAR NË ANKETËN E PËRDITËSIMIT TË HARTAVE TË ZONËS SË CENSUSIT 2017

 

Termat e referencës për anketuesit

 • Anketuesi është personi përgjegjës për përditësimin e hartës së zonës së censusit dhe plotësimin e formularit të informacionit gjeohapsinor, sipas udhëzimeve të përgatitura nga specialistët përkatës të INSTAT-it dhe rekomandimeve ndërkombëtare;
 • Anketuesi është i detyruar të ndjekë me përgjegjësi trajnimin, që do të organizohet nga stafi i INSTAT si dhe të studiojë udhëzuesin përpara se të shkojë në terren;
 • Anketuesi duhet të ketë paraqitje serioze në punë, të sillet në mënyrë korrekte, të jetë i komunikueshëm dhe këmbëngulës për të marrë informacionin e kërkuar;
 • Bazuar në Ligjin nr. 9180, datë 05.02.2004 "Për Statistikat Zyrtare", anketuesi duhet të respektojë rregullat e konfidencialitetit.
 • Në rast se anketuesit do t'i kërkohet informacion nga qytetarët për detyrën që po ushtrojnë, duhet të jetë i gatshëm t'i sqarojë ata për çdo hollësi.
 • Anketuesi, në çdo rast dhe në mënyrë të padiskutueshme duhet të prezantojnë veten nëse i kërkohet dhe të tregojë mjetin identifikues dhe autorizimin e INSTAT-it, sepse kjo siguron vlefshmërinë dhe besueshmërinë e tij.
 • Për problemet e ndeshura gjatë terrenit të vihet në dijeni, kontrollori dhe/ose përgjegjësi i anketës i zyrës rajonale përkatëse.
 • Detyrat, funksionet dhe përgjegjësitë e anketuesit nuk mund t'i transferohen personave të tretë

Kriteret e përzgjedhjes së anketuesve:

 • Të jetë shtetas shqiptar;
 • Të ketë përfunduar arsimin e mesëm (arsimi i lartë përbën avantazh);
 • Të ketë njohuri të mira në orientimin në terren;
 • Të jetë banor i bashkisë ku do të kryhet përditësimi i hartave;
 • Të njohë mirë terrenin ku do të kryhet përditësimi i hartave;
 • Të jetë në moshë 18-50 vjeç;
 • Të jetë i aftë fizikisht dhe i gatshëm për lëvizje në distanca të gjata;
 • Të shkruajë pastër dhe qartë;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese;
 • Eksperienca të mëparshme në punën me hartat apo anketa të tjera të organizuara nga INSTAT-i përbën avantazh;

Për realizimin e këtij vrojtimi në terren do të rekrutohen307 anketuesme kontratë pune, sipas tabelës së mëposhtme dhe periudhën e punës për secilin anketues.

Shpërndarja e anketuesve sipas bashkive

Qarku

Bashkia

Anketues

Periudha

Zyra Statistikave Rajonale

Email

Berat

Berat

7

1 muaj

Berat

berat@instat.gov.al

Berat

Ura Vajgurore

4

1 muaj

Berat

Berat

Poliçan

2

1 muaj

Berat

Berat

Kuçovë

6

1 muaj

Kuçovë

kucove@instat.gov.al

Dibër

Dibër

6

1 muaj

Dibër

diber@instat.gov.al

Dibër

Bulqizë

2

1 muaj

Bulqizë

bulqize@instat.gov.al

Dibër

Mat

2

1 muaj

Mat

mat@instat.gov.al

Durrës

Durrës

26

1 muaj

Durrës

durres@instat.gov.al

Durrës

Shijak

3

1 muaj

Durrës

Durrës

Krujë

5

1 muaj

Krujë

kruje@instat.gov.al

Elbasan

Elbasan

15

1 muaj

Elbasan

elbasan@instat.gov.al

Elbasan

Belsh

4

1 muaj

Elbasan

Elbasan

Cërrik

5

1 muaj

Elbasan

Elbasan

Peqin

4

1 muaj

Elbasan

Elbasan

Gramsh

2

1 muaj

Gramsh

gramsh@instat.gov.al

Fier

Fier

20

1 muaj

Fier

fier@instat.gov.al

Fier

Patos

3

1 muaj

Fier

Fier

Roskovec

4

1 muaj

Fier

Fier

Lushnje

14

1 muaj

Lushnje

lushnje@instat.gov.al

Fier

Divjakë

5

1 muaj

Lushnje

Fier

Mallakastër

4

1 muaj

Mallakastër

mallakaster@instat.gov.al

Gjirokastër

Gjirokastër

5

1 muaj

Gjirokastër

gjirokaster@instat.gov.al

Gjirokastër

Dropull

2

1 muaj

Gjirokastër

Gjirokastër

Tepelenë

1

1 muaj

Gjirokastër

Gjirokastër

Memaliaj

1

1 muaj

Gjirokastër

Gjirokastër

Përmet

3

1 muaj

Përmet

permet@instat.gov.al

Korçë

Korçë

8

1 muaj

Korçë

korce@instat.gov.al

Korçë

Devoll

1

1 muaj

Korçë

Korçë

Maliq

2

1 muaj

Korçë

Korçë

Pogradec

5

1 muaj

Pogradec

pogradec@instat.gov.al

Kukës

Kukës

2

1 muaj

Kukës

kukes@instat.gov.al

Kukës

Tropojë

1

1 muaj

Kukës

Lezhë

Lezhë

3

1 muaj

Lezhë

lezhe@instat.gov.al

Lezhë

Mirditë

1

1 muaj

Mirditë

mirdite@instat.gov.al

Lezhë

Kurbin

3

1 muaj

Kurbin

kurbin@instat.gov.al

Shkodër

Shkodër

13

1 muaj

Shkodër

shkoder@instat.gov.al

Shkodër

Vau i Dejës

1

1 muaj

Shkodër

Shkodër

Malësi e Madhe

2

1 muaj

Malësi e Madhe

malesi@instat.gov.al

Tiranë

Tiranë

63

1 muaj

Tiranë

mllaveshi@instat.gov.al

Tiranë

Kamzë

8

1 muaj

Tiranë

Tiranë

Vorë

3

1 muaj

Tiranë

Tiranë

Kavajë

8

1 muaj

Kavajë

kavaje@insat.gov.al

Tiranë

Rrogozhinë

4

1 muaj

Kavajë

Vlorë

Vlorë

17

1 muaj

Vlorë

vlore@instat.gov.al

Vlorë

Selenicë

3

1 muaj

Vlorë

Vlorë

Sarandë

4

1 muaj

Sarandë

sarande@instat.gov.al

Vlorë

Delvinë

1

1 muaj

Sarandë

Gjithsej

307

 • Periudha e punës në terren: 18 shtator 2017 - 17 tetor 2017

Kriteret e përzgjedhjes së kontrollorëve:

 • Të jetë shtetas shqiptar;
 • Të ketë përfunduar arsimin e mesëm (arsimi i lartë përbën avantazh);
 • Të ketë njohuri të mira në orientimin në terren;
 • Të jetë banor i bashkisë Tiranë;
 • Të njohë shume mirë kompjuterin, njohurite në AutoCAD/ArcGIS përbëjnë avantazh;
 • Të jetë në moshë 18-50 vjeç;
 • Të jetë i aftë fizikisht dhe i gatshëm për lëvizje në distanca të gjata;
 • Të shkruajë pastër dhe qartë;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese;
 • Eksperienca të mëparshme në punën me hartat apo anketa të tjera të organizuara nga INSTAT-i përbën avantazh;

Për realizimin e këtij vrojtimi në terren do të rekrutohen dhe8 kontrollorëme kontratë pune, sipas tabelës së mëposhtme dhe periudhën e punës për secilin anketues.

 • Periudha e punës: 11 shtator 2017 - 09 nëntor 2017 (2 kontrollorë terreni)
 • Periudha e punës: 23 tetor 2017 - 19 dhjetor 2017 (6 kontrollorë)

Afati i dorezimit të dokumentave : Data 8 Shtator

Aplikantët duhet të paraqiten për intervistë në datën 11 Shtator, ora 10:00, pranë Zyrave Rajonale të statistikave në Qarqet apo në Bashkitë përkatëse (për Tiranën, Kamëz, Vorë pranë zyrave qëndrore të Institutit të Statistikave).

Në momentin e paraqitjes, aplikantët duhet të kenë në vete dokumentet e mëposhtme:

 1. Kërkesën për aplikim;
 2. Curriculum Vitae të përditësuar me datën dhe firmën e personit;
 3. Fotokopje e pasaportës ose e kartës së identitetit

Për ato bashki që nuk kanë zyra rajonale të statistikave të INSTAT, rekrutimi do të bëhet në zyrat rajonale të statistikave në qarkun ku bëjnë pjesë këto bashki sipas tabelës së mësipërme.

Kandidatët fitues do të njoftohen për datën e zhvillimit të trajnimit dhe në momentin e paraqitjes duhet të kenë me vete dokumentet e mëposhtme:

 1. Vërtetim vendbanimi;
 2. Një fotografi pasaporte
 3. Fotokopje e diplomës së shkollës së mesme ose të lartë

Shënim: Për aplikantët e qarkut Tiranë, Curriculum Vitae mund të dorëzohet edhe në postën elektronike të institucionit: mllaveshi@instat.gov.al

II

Instituti i Statistikave (INSTAT) për plotësimin e nevojave me punonjës mbështetës për kryerjen e vrojtimit  ‟Të Ardhurat dhe Niveli i Jetesës në Shqipëri, (SILC) 2017", kërkon të punësojë punonjës me kontratë pune në pozicionin ‟Anketues".

Për realizimin e këtij vrojtimi në terren do të rekrutohen43 anketuesme kontrata pune sipas tabelës së mëposhtme dhe periudhën e punës për secilin anketues.

Shpërndarja e anketuesve sipas Rretheve

Qarku

Rrethi

Anketues

Periudha

BERAT

Berat

1

3 muaj

BERAT

Kucove

1

3 muaj

DIBER

Bulqize

1

1.5 muaj

DIBER

Diber

1

3 muaj

DIBER

Mat

1

2 muaj

DURRES

Durres

3

3 muaj

DURRES

Kruje

1

3 muaj

ELBASAN

Elbasan

3

3 muaj

ELBASAN

Gramsh

1

1.5 muaj

ELBASAN

Librazhd

1

2 muaj

FIER

Fier

2

3 muaj

FIER

Lushnje

1

3 muaj

FIER

Mallakaster

1

2 muaj

GJIROKASTER

Gjirokaster

1

3 muaj

GJIROKASTER

Tepelene

1

3 muaj

KORCE

Devoll

1

2 muaj

KORCE

Korce

2

3 muaj

KORCE

Pogradec

1

3 muaj

KUKES

Kukes

1

3 muaj

KUKES

Tropoje

1

1.5 muaj

LEZHE

Kurbin

1

3 muaj

LEZHE

Lezhe

1

3 muaj

SHKODER

Malesi e Madhe

1

2 muaj

SHKODER

Shkoder

2

3 muaj

TIRANE

Kavaje

1

3 muaj

TIRANE

Tirane

8

3 muaj

VLORE

Sarande

1

2 muaj

VLORE

Vlore

2

3 muaj

Gjithsej

43

*Periudha e anketimit: 2 Tetor 2017-31 Dhjetor 2017

TERMAT E REFERENCES DHE KRITERET E PËRZGJEDHJES PËR STAFIN E ANGAZHUAR NË

ANKETËN E TË ARDHURAVE DHE NIVELIT TË JETESËS, SILC 2017

Termat e referencës për anketuesit

 • Anketuesi është personi përgjegjës për kontaktimin dhe intervistimin e familjeve të përzgjedhura për anketim, sipas pyetësorit të përgatitur nga specialistët përkatës të INSTAT-it dhe rekomandimeve të EUROSTAT-it.
 • Anketuesi duhet të ndjekë me përgjegjësi trajnimin e organizuar nga stafi i INSTAT si dhe të studiojë pyetësorin dhe udhëzuesin para se të shkojë në terren.
 • Ai duhet të ketë paraqitje serioze gjatë punës, të sillet në mënyrë korrekte, të jetë i komunikueshëm dhe këmbëngulës për të marrë informacionin e kërkuar.
 • Ai duhet të realizojë 2 deri në 3 intervista në ditë.
 • Bazuar në Ligjin nr. 9180, datë 05.02.2004 "Për Statistikat Zyrtare", anketuesi duhet të respektojë rregullat e konfidencialitetit.
 • Anketuesi duhet të jetë neutral kur plotëson pyetësorin dhe të mos bëjë asnjë koment mbi të dhënat që deklarojnë të intervistuarit.
 • Në kontakt me personin të cilit i referohet informacioni apo personit përgjegjës për të dhënë informacionin, anketuesi duhet të prezantojë veten, të tregojë letërnjoftimin dhe autorizimin e INSTAT sepse kjo siguron vlefshmërinë dhe besueshmërinë e anketuesit.
 • Për problemet e ndeshura gjatë terrenit dhe /ose  intervistimit të vihet në dijeni përgjegjësi i anketës i zyrës rajonale përkatëse.
 • Detyrat, funksionet dhe përgjegjësitë e anketuesit nuk mund t'i transferohen personave të tretë

Kriteret e përzgjedhjes së Anketuesve:

 • Të ketë përfunduar arsimin e mesëm, (arsimi i lartë përbën avantazh);
 • Të ketë njohuri shumë të mira të kompjuterit;
 • Të jetë banor i Rrethit ku do të kryhet anketimi;
 • Të njohë mirë terrenin ku do të kryhet regjistrimi;
 • Të jenë në moshë 18-50 vjeç;
 • Të jetë i aftë fizikisht dhe i gatshëm për lëvizje në distanca të gjata;
 • Të shkruaj pastër dhe qartë;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese;
 • Eksperienca të mëparshme në SILC apo anketa të tjera përbën avantazh;

Kandidatet duhet të dorezojnë dokumentat e mëposhtme:

 1. Kërkesën për aplikim;
 2. Curriculum Vitae të përditësuar me datën dhe firmën e personit;
 3. Fotokopje e pasaportës ose e kartës së identitetit

Afati i dorezimit të dokumentave : Data 15 Shtator 2017.

-          Për rrethin e Tiranës, dorezimi i dokumentave do të bëhet pranë INSTAT (Blv. Zhan d'Ark Nr. 3, Tiranë) ose në postën elektronike : mllaveshi@instat.gov.al

-          Për rrethet e tjera,  dorëzimi i dokumentave do të bëhet pranë Zyrave Rajonale të Statistikave në Rrethe.

Pas shqyrtimit të dokumentacionit, kandidatët e seleksionuar per fazën e dytë do të njoftohen për datën dhe orën e intervistës.

Kandidatët fitues do të njoftohen për datën e zhvillimit të trajnimit dhe në momentin e paraqitjes duhet të kenë me vete dokumentet e mëposhtme:

 1. Vërtetim vendbanimi;
 2. Një fotografi pasaporte
 3. Fotokopje e diplomës së shkollës së mesme ose të lartë