Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve Bujqësore, 2017

Indeksi i çmimeve të prodhimeve bujqësore mat ndryshimet e çmimeve  të produkteve bujqësore në nivel vendi dhe mundëson krahasimin e tyre me shtetet e tjera. Këto të dhëna japin informacion mbi ecurinë e çmimeve për prodhimet  bimore, prodhimet e blegtorisë dhe produkteve të tjera blegtorale gjatë një periudhe të caktuar kohe. Indekset e çmimeve të prodhimeve bujqësore llogariten duke përdorur “çmimet e prodhimit”, të grumbulluara në ferma, duke përjashtuar taksat. Burimi i të dhënave është Anketa Mujore e Çmimeve të Produkteve Bujqësore.

Na kontaktoni
Blv. Zhan d'Ark, nr. 3
Tiranë, 1001
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al