Indeksi i Kushtimit në Ndërtim, Tr IV 2011

Jep informacion statistikor mbi ndryshimin e kostos së ndërtimit. Eshtë botim periodik tremujor, botohet në shqip dhe anglisht.
Këtë botim mund ta gjeni pranë INSTAT-it

Publikimi i radhës
Indeksi i Kushtimit në Ndërtim, Tr I 2012
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al