Indeksi i Kushtimit në Ndërtim (për Banesa) T1 - 2016

Në tremujorin e parë 2016, indeksi i kushtimit në ndërtim (për banesa) arriti 101,9 % kundrejt tremujorit të parë 2011 (Tremujori i parë 2011=100).

Në tremujorin e parë 2016 ndryshimi vjetor i indeksit të kushtimit në ndërtim (për banesa) është -0,2 %. Një vit më parë ky ndryshim ishte 0,4 %

Publikimi i radhës
Indeksi i Kushtimit në Ndërtim (për Banesa) T2 - 2016
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al