Indeksi i Kushtimit në Ndërtim për Banesa, T4 - 2017

Indeksi i kushtimit në ndërtim, në tremujorin e katërt 2017, arriti 103,2 dhe ndryshimi vjetor për këtë tremujor është 0,4 %.

Sipas grupeve, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, vërehet se indeksi i grupit ”Kosto të tjera” u rrit me 2,6 %, pasuar nga grupi “Shpenzime për paga” me 2,4 % dhe “Shpenzime materiale” me 1,5 %. Nga ana tjetër rënia më e madhe vjetore vërehet në grupin ”Shpenzime transporti” me 1,9 %, pasuar nga grupi “Shpenzime makinerie” me 0,5 %.

Publikimi i radhës
Indeksi i Kushtimit në Ndërtim për Banesa, T1 - 2018
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al