Indeksi i Kushtimit në Ndërtim për Banesa, T2 - 2018

Indeksi i kushtimit në ndërtim, në tremujorin e dytë 2018 arriti 103,5, duke u rritur me 0,5 %, në krahasim me tremujorin e dytë 2017.

Krahasuar me të njëjtin tremujor të një viti më parë, indeksi i grupit ”Shpenzime transporti” u rrit me 2,3 %, pasuar nga grupi ”Kosto të tjera” me 2,2 % dhe “Shpenzime për paga” me 0,6 %. Ndërsa rënie ka shënuar grupi “Shpenzime materiale” me 0,8 % dhe grupi “Shpenzime makinerie” me 0,3 %.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al