Indeksi i Kushtimit në Ndërtim për Banesa, T1 - 2019

Indeksi i Kushtimit në Ndërtim, në tremujorin e parë 2019 arriti 103,8, duke shënuar rritje me 0,4 %, në krahasim me tremujorin e parë 2018.
Krahasuar me të njëjtin tremujor të një viti më parë, indeksi i grupit ”Kosto të tjera” u rrit me 1,6 %, pasuar nga grupi “Shpenzime për paga” dhe ”Shpenzime makinerie” përkatësisht me 1,3 % dhe 1,0 %. Ndërsa rënie kanë shënuar grupet “Shpenzime transporti” dhe “Shpenzime materiale” përkatësisht me 1,0 % dhe 0,4 %.

Publikimi i radhës
Indeksi i Kushtimit në Ndërtim për Banesa, T2 - 2019
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al