Njoftim për Media - Lista e Institucioneve publike, pjesë e sektorit publik

INSTAT, ofron për herë të parë për përdoruesin listën e institucioneve publike që janë pjesë e sektorit të Qeverisë së Përgjithshme si dhe ndërrmarjet Financiare dhe jo-Financiare që janë në pronësi të entiteteve publike.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al