Produkti i Brendshëm Bruto, Finale 2016 dhe Gjysmë-Finale 2017

Në vitin 2017 ekonomia shqiptare shënoi një rritje në terma realë (në volum) prej 3,82 %, krahasuar me vitin 2016, pas një rritje prej 3,31 % në vitin 2016, krahasuar me vitin 2015.

Sipas të dhënave me baza vjetore, PBB me çmime korrente në vitin 2017 u vlerësua 1.551.281 milionë lekë (11,6 miliardë Euro) dhe 1.472.479 milionë lekë (10,7 miliardë Euro) për vitin 2016. PBB për frymë në vitin 2017 arriti në 540 mijë lekë (ose 4.024 €) nga 512 mijë lekë (ose 3.727 €) që ishte në vitin 2016.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al