Llogaritë Vjetore sipas Sektorëve Institucional, 2013 - 2015

Llogaritë sektoriale paraqesin një pasqyrë koherente të të gjitha proceseve ekonomike dhe rolet e sektorëve të ndryshëm në ekonomi. Në këtë publikim paraqiten dy llogaritë e para jo-financiare sipas Sektorëve Institucional, për vitet  2013 - 2015 në përputhje me Sistemin Evropian të Llogarive (ESA2010). Llogaritë sektoriale tregojnë kështu ndërveprimet midis sektorëve të ndryshëm të ekonomisë, duke përfshirë lidhjet midis ekonomisë kombëtare si një e tërë dhe pjesës tjetër të botës. Procesi i prodhimit të llogarive jo-financiare sipas sektorëve institucional mbështetet në integrimin e një tërësie të dhënash të cilat përfshijnë vrojtime apo CENS-et, të dhëna administrative, ekstrapolime dhe modele. Konceptet, definicionet dhe  klasifikimet bazohen në sistemin Evropian të Llogarive (ESA 2010).

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al