Statistikat Afatshkurtra, T2 - 2014

Statistikat afatshkurtra të ndërmarrjeve ekonomike publikojnë të dhënat e tremujorit të dytë 2014 sipas Nomenklaturës së Veprimtarive Ekonomike, NVE Rev.2 e cila zëvendëson Nomenklaturën e Veprimtarive Ekonomike, NVE Rev 1.1. Në mënyrë që të reflektohen ndryshimet e ndodhura në strukturën e ekonomisë, të gjithë treguesit në këtë tremujor paraqiten me bazë të përditësuar, nga 2005 në 2010

Publikimi i radhës
Statistikat Afatshkurtra, T3- 2014
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al