Statistikat Afatshkurtra, T3- 2014

INSTAT publikon "Statistikat afatshkurtra të ndërmarrjeve ekonomike", tremujori i tretë 2014, sipas Nomenklaturës së Veprimtarive Ekonomike, NVE Rev.2 dhe me bazë të përditësuar, nga 2005 në 2010. Anketa mbulon aktivitetet: "Industri" (përfshi Industri nxjerrëse dhe Industri përpunuese), "Energji elektrike, gaz, avull", "Grumbullimi, trajtimi dhe furnizimi me ujë", "Ndërtim", dhe "Shërbime" (ku përfshihen Tregti, Transport dhe magazinim, Hotele, Informacioni dhe Komunikimi, Aktivitete arkitekture dhe inxhinierike, Agjenci udhëtimi)

Publikimi i radhës
Statistikat Afatshkurtra, T4- 2014
Na kontaktoni
Blv. Zhan d'Ark, nr. 3
Tiranë, 1001
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al