Statistikat Afatshkurtra, T2 - 2015

INSTAT publikon "Statistikat afatshkurtra të ndërmarrjeve ekonomike" për tremujorin e dytë 2015 sipas Nomenklaturës së Veprimtarive Ekonomike, NVE Rev.2 dhe me bazë të përditësuar, nga 2005 në 2010. Anketa mbulon aktivitetet:"Industri" (përfshi Industri nxjerrëse dhe Industri përpunuese), "Energji elektrike, gaz, avull", "Grumbullimi, trajtimi dhe furnizimi me ujë", "Ndërtim", dhe "Shërbime" (ku përfshihen Tregti, Transport dhe magazinim, Hotele, Informacion dhe Komunikim, Aktivitete arkitekture dhe inxhinierike, Agjenci udhëtimi).(Shih shënime metodologjike, fq.18).

Indeksi i volumit të shifrës së afarizmit, vlerësuar me çmime fikse (2010=100) arriti 120,5 % në tremujorin e dytë 2015.

Publikimi i radhës
Statistikat Afatshkurtra, T3 - 2015
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al