Statistikat Afatshkurtra, T2 - 2016

INSTAT publikon "Statistikat afatshkurtra të ndërmarrjeve ekonomike" për tremujorin e dytë 2016. Anketa mbulon aktivitetet: "Industri" (përfshirë Industri nxjerrëse dhe Industri përpunuese), "Energji elektrike, gaz, avull", "Grumbullimi, trajtimi dhe furnizimi me ujë", "Ndërtim", dhe "Shërbime" (ku përfshihen Tregti, Transport dhe magazinim, Hotele, Informacion dhe komunikacion, Aktivitete arkitekture dhe inxhinierike, Agjenci udhëtimi)

Publikimi i radhës
Statistikat Afatshkurtra, T3 - 2016
Na kontaktoni
Blv. Zhan d'Ark, nr. 3
Tiranë, 1001
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al