Statistikat Afatshkurtra, T3 - 2016

INSTAT publikon "Statistikat afatshkurtra të ndërmarrjeve ekonomike" për tremujorin e tretë 2016. Anketa mbulon aktivitetet: "Industri" (përfshirë Industri nxjerrëse dhe Industri përpunuese), "Energji elektrike, gaz, avull", "Grumbullimi, trajtimi dhe furnizimi me ujë", "Ndërtim", dhe "Shërbime" (ku përfshihen Tregti, Transport dhe magazinim, Hotele, Informacion dhe komunikacion, Aktivitete arkitekture dhe inxhinierike, Agjenci udhëtimi

Publikimi i radhës
Statistikat Afatshkurtra, T4 - 2016
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al