Statistikat afatshkurtra - Prodhuesit e të mirave, T1 - 2017

Treguesit kryesorë tremujorë mbi prodhuesit e të mirave, të cilat përfshijnë aktivitetet ekonomike: industri (industri nxjerrëse dhe industri përpunuese); energji elektrike, gaz, avull; furnizimi me ujë, trajtimi dhe menaxhimi i mbetjeve; ndërtim,  në tremujorin e parë 2017 (periudhë bazë 2010=100)

Publikimi i radhës
Statistikat afatshkurtra - Prodhuesit e të mirave, T2 - 2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al