Statistikat afatshkurtra - Prodhuesit e të mirave, T2-2017

Treguesit kryesorë tremujorë mbi prodhuesit e të mirave, të cilat përfshijnë aktivitetet ekonomike: Industri (Industri Nxjerrëse dhe Industri Përpunuese); Energji elektrike, gaz, avull; Furnizimi me ujë, trajtimi dhe menaxhimi i mbetjeve; Ndërtim,  në tremujorin e dytë 2017 (periudhë bazë 2010=100), paraqiten si më poshtë

Publikimi i radhës
Statistikat afatshkurtra - Prodhuesit e të mirave, T3-2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al