Njoftim për Media - Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve Ekonomike, 2015

Anketa Strukturore pranë Ndërmarrjeve (ASN) ka për qëllim të ofrojë informacion mbi strukturën ekonomike, financiare dhe karakteristikat kryesore të ndërmarrjeve aktive në vend. Statistikat janë paraqitur sipas aktivitetit ekonomik dhe madhësisë së ndërmarrjes të klasifikuara sipas numrit të të punësuarve

Publikimi i radhës
Njoftim për Media - Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve Ekonomike, 2016
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al