Statistika mbi Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme, 2015

Statistikat për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM), në Shqipëri për vitin 2015, shprehin se:

99,9 % të ndërmarrjeve aktivee zënë NVM. Sektori i tregtisë mbizotëron në numrin e ndërmarrjeve aktive me 43,1 %, i ndjekur nga sektori i shërbimeve të tjera me 19,3 %. Përqindjen më të ulët e ka sektori i industrisë nxjerrëse me 0,6 % dhe sektori i energjisë elektrike, ujit dhe menaxhimit të mbetjeve me po 0,6 %

Publikimi i radhës
Statistika mbi Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme, 2016
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al