Tregtia me Pakicë, T1-2016

Në tremujorin e parë 2016, indeksi i volumit të shitjeve në Tregtinë me Pakicë është rritur 4,7 % krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit paraardhës. Ndërkaq, në grupin e Tregtisë me Pakicë pa përfshirë këtu Tregtinë me Pakicë të Hidrokarbureve ky indeks ka pësuar një rritje prej 9,0 % kundrejt të njëjtit tremujor të vitit të mëparshëm. Në këtë tremujor, në grupin "Ushqime, pije, duhan në njësi tregtare jo të specializuara dhe të specializuara", indeksi i volumit të shitjeve është rritur 9,0 % krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit 2015.

Publikimi i radhës
Tregtia me Pakicë, T2-2016
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al