Tregtia me Pakicë, T2 - 2016

Në tremujorin e dytë 2016, indeksi i volumit të shitjeve në Tregtinë me Pakicë është rritur 6,2 % krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit paraardhës. Ndërkaq, në grupin e Tregtisë me Pakicë pa përfshirë këtu Tregtinë me Pakicë të Hidrokarbureve ky indeks ka pësuar një rritje prej 10,9 % kundrejt të njëjtit tremujor të vitit të mëparshëm.

Në këtë tremujor, në grupin "Ushqime, pije, duhan në njësi tregtare jo të specializuara dhe të specializuara", indeksi i volumit të shitjeve është rritur 9,6 % krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit 2015

Publikimi i radhës
Tregtia me Pakicë, T3 - 2016
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al