Tregtia me Pakicë, T4 - 2016

Në tremujorin e katërt 2016, indeksi i volumit të shitjeve në Tregtinë me Pakicë është rritur 8,6 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2015 dhe 3,6 %, krahasuar me tremujorin paraardhës. Ndërkaq, në grupin e Tregtisë me Pakicë, pa përfshirë këtu Tregtinë me Pakicë të Hidrokarbureve, ky indeks ka pësuar një rritje prej 7,2 %, kundrejt të njëjtit tremujor të vitit të mëparshëm

Publikimi i radhës
Tregtia me Pakicë, T1 - 2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al