Llogaritë e Flukseve të Materialeve Mjedisore , 2016

Në vitin 2016, lënda e parë e nxjerrë nga burimet e brendshme natyrore, e cila përfaqëson sasinë totale të materialeve që përdoren direkt në ekonomi, është rreth 28 milion ton, duke shënuar një rritje me 7,97 % krahasuar me vitin 2015. Struktura e burimeve të brendshme natyrore, tregon që produktet “minerale jo metalike” zënë rreth 63,48 %, “biomasa” 28,56 %, “mineralet metalike” 4,15 % dhe “materialet e energjisë fosile” me 3,81 %.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al